Breaking News
Home / กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน

กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน

กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน

– ว่าง –
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


DSC_5555 DSC_5575 DSC_5552
นางสาววรรณภา รุจิเสถียร
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายเรวัตร สินธุสอาด
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวธนัชจกร  โยธาภักดี
นิติกรปฏิบัติการ
นายภาคภูมิ  พุทธสุภะ
นิติกรปฏิบัติการ

DSC_5607 ddd  vi
สิบตำรวจตรีอัคเรศ จันทะกล
นิติกรปฏิบัติการ
นายธีระ โกวิทวัฒนา
นิติกรปฏิบัติการ
นายวิศิษย์ศักดิ์  บุญนำ
นิติกรปฏิบัติการ
– ว่าง –
นิติกรปฏิบัติการ

DSC_5609 v2 v4  
นางสาวศิริกุล  บุญศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวชนิดาภา  ปรมัทธนัชญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติหน้าที่นิติกร)
 นายสมบูรณ์  นามสุข
                   พนักงานจ้างเหมาบริการ                
(ปฏิบัติหน้าที่นิติกร) 
 

     

 

       
       
   

 

 
       
       
 
ภาระกิจของกลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน

  

 หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

                – การดำเนินการทางวินัย สืบสวน สอบสวนวินัย อุทธรณ์/ร้องทุกข์ ข้าราชการและลูกจ้าง รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านวินัย อุทธรณ์/ร้องทุกข์

                – การศึกษา วิเคราะห์/วิจัย และจัดทำแผนป้องกันกระทำผิดทางวินัย รวมทั้งจัดทำคู่มือการดำเนินการทางวินัยและมาตรฐานการลงโทษ เป็นแนวปฏิบัติให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และตอบข้อหารือ

                – ให้การแนะนำ ปรึกษา ส่งเสริมการให้ความรู้เฉพาะด้านกฎหมาย และการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย