Breaking News
Home / การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2560

การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2560

1. หนังสือ สพฐ ที่ ศธ 04009/1274

2. หนังสือ สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา ที่ ศธ 5102.2/58

3. แผนผังขั้นตอนการขออนุญาต

4. แบบคำขออนุญาต