Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ. จัดประชุมประสานงานความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. จัดประชุมประสานงานความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

      การประชุมประสานงานความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการผสานการทำงานระหว่าง ศธจ.กับ เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง 12 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมตรัง กทม.

      โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันแถลงข่าว การคืนอำนาจตาม ม.53 แห่งพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้เขตพื้นที่การศึกษา และแต่งตั้ง บอร์ดการบริหารงานบุคคล ในเขตพื้นที่ ซึงประกอบไปด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ศธจ. ฯลฯ
แต่งตั้งบอร์ดบูรณาการแผนและยุทธศาสตร์จังหวัด โดยให้บทบาท ของ ศธจ.เป็นเหมือนผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในการประสานขับเคลื่อนนโยบายเพื่อคุณภาพเด็ก โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันทุกด้าน และลด ศธ.ภาคเหลือ 6 ภาค


 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

มติ ครม. 20 พ.ย.61 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

มติคณะรัฐมนตรี& …