Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑7/๒๕๕2 จำนวน ๘ ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่

1) นายปราโมทย์ จามรเนียม วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง (ผลงานวิชาการ คือ 1. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาโลหะวิทยาการเชื่อม พร้อมเอกสารประกอบ 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการคำนวณในงานเชื่อม รหัสวิชา 3103 – 2203 พร้อมเอกสารประกอบ)

2) นางสาวกุลรพี ศิวาพรรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (ผลงานวิชาการ คือ 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 – 2006 โดยใช้การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรก ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) กับการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 – 2006 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รหัสวิชา 3204 – 2011 (ฉบับปรับปรุง) 4. รายงานการใช้ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 – 2006 และวิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รหัสวิชา 3204 – 2011 5. เอกสารประกอบภาคผนวก ข. รายงานการใช้ผลงานทางวิชาการ การประเมินของผู้เชี่ยวชาญต่อการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน สำหรับรายวิชา โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 – 2006 6. แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน วิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 – 2006 7. คู่มือครู วิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 – 2006 8. หนังสือเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 3204 – 2001 9. หนังสือเรียนวิชา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต รหัสวิชา 3204 – 2011 10. รายงานการประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาระหว่างการใช้วิธีการสอนแบบ E – learning กับ วิธีการสอนแบบบรรยาย สำหรับรายวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 – 2006 11. รายงานเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนผังทางปัญญา (Mind Mapping) กับวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบ STAD สำหรับรายวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม รหัสวิชา 3204 – 2006)

2

3) ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดการสอนแบบประสบการณ์ (EBA) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวคือชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณ ราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) รายวิชาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย พร้อมเอกสารประกอบ)

4) นายสมภพ จงจิตต์โพธา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการออกแบบและการสร้างสรรค์ลวดลายไทยด้วยเทคนิคการสะท้อนกระจกเงา 2. เอกสารประกอบการสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์ รหัสวิชา 2300 – 1004 พร้อมเอกสารประกอบ)

5) นางพัชรี คล้ำจิต โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10 (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานในการปลูกผักกาดหอมในระบบ การปลูกพืชไร้ดิน โดยใช้สารละลายธาตุอาหารสูตรเวสโก้และสูตรปุ๋ยกุยบุรี 2. เอกสารประกอบการเรียน วิชาปลูกพืชไร้ดิน รหัสวิชา ง 30293 หน่วยที่ 1 – 8 จำนวน ๘ เล่ม 3. รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา การปลูกพืชไร้ดินรายวิชา ง 30293 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 เล่ม)

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ได้แก่

1) นางสาวธีติมา ถาวรรัตน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ 1. การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมเอกสารประกอบ คือ คู่มือการพัฒนารูปแบบ การยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 2. รายงานผลการนิเทศแบบ Coaching เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ไม่รับรองมาตรฐานการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1)

2) นางมาลี พิณสาย สพป. สระแก้ว เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ 1. รายงานผลการวิจัย และพัฒนาความสามารถครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการนิเทศร่วมใจพัฒนา นำพาสู่การสอนคิด พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานการประเมินโครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมเอกสารประกอบ)

3. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 (ผลงานวิชาการ คือ 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด การเขียน และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ ภาคีเครือข่าย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ปีการศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2556 2. รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ)

3

หลักเกณฑ์ฯ ว ๑๓/๒๕๕๖ เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1) นายพนมศักดิ์ ไชยธงยศ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ จังหวัดนครพนม สพม. เขต 22 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2553 2. รางวัลเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2554 – 2555 3. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 “สถานศึกษาพอเพียง 2556”การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สู่โครงงานบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

2) นายเดชชัย ดวงแสง โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ผลงานดีเด่นฯ คือ 1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 2. รางวัลยอดเยี่ยม โครงการนามมีบุ๊คริดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2555 3. รางวัลยอดเยี่ยม โครงการนามมีบุ๊คริดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2557 4. รางวัลยอดเยี่ยม โครงการนามมีบุ๊คริดดิ้งคลับ โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2558 การพัฒนางานตามข้อตกลง เรื่อง โรงเรียนส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาการอ่านยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2558)

___________________________

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา

เว็บไซต์ราชกิจจ …

Powered by moviekillers.com