Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ กพฐ. และเห็นชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ครม.อนุมัติแต่งตั้งรองเลขาธิการ กพฐ. และเห็นชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติแต่งตั้งนางสุกัญญา งามบรรจง ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นชอบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

● อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง


● เห็นชอบการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการจัดตั้งกองทุน 3 กองทุน (กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม) ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

สำหรับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลัง (สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง) รับข้อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

     วัตถุประสงค์ 3 กองทุน มีดังนี้

     1. กองทุนสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินอุดหนุนหรือให้กู้ยืมในการจัดระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ หรือดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน หรือภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษที่เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษรวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     2. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ และพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม รวมทั้งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
     3. กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างครบวงจรสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับฐานราก ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการโครงการเพื่อสังคมและช่วยเหลือคนในชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

About wasan kunnula

Check Also

รมว.ศธ.มอบนโยบาย 49 ผอ.สพท.ใหม่ทั่วประเทศ

รมว.ศธ.มอบนโยบา …