Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
(Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs)
 

หน้าห้อง ผอ.สพร. 0-2288-5646

กลุ่มบริหารทั่วไป 0-2288-5649 Fax. 0-2281-9992

– งานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลบริหารงานบุคคล โทร : 0-2288-5645, 5644

กลุ่มแผนอัตรากำลัง 0-2288-5636,5638

กลุ่มบริหารงานบุคคล1 0-2288-5661,5662

กลุ่มบริหารงานบุคคล2 0-2288-5654

กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพ 0-2288-5674,5676

กลุ่มงานทะเบียนประวัติ 0-2288-5642

กลุ่มงานเงินเดือน 0-2288-5652

กลุ่มงานเครื่องราชฯ 0-2288-5658

กลุ่มงานบัญชีถือจ่าย 0-2288-5655

กลุ่มสงเสริมประสานฯ 0-2288-5676

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหาร 0-2288-5651

กลุ่มเสริมสร้างพัฒนาวินัย  0-2288-5692

กลุ่มวิจัยและพัฒนากฏหมาย 0-2288-5695

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 0-2288-5580

 

Powered by moviekillers.com