Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 1

jarunee2

นางสาวจารุณี  บุรุษชาต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 1


kamonman1 pattama5 sunisa sujittra4  
นางสาวกมลมาลย์ ไชยสุทธินันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 1
นางปัทมา ดวงสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 3
นางสาวสุนิสา สุขพูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(รก.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานบรรจุและแต่งตั้ง 4

นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 
     
         

 
sompoch2 sorana5 amporn3 nantaporn3  
นายสมโภชน์ บุญมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสรณา นุ่มน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางอัมพร เกษมพงษ์ทองดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนันทพร โชติจิติเศรษฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

 
anantasin sirion4 nimit2 wuttichai  
นายอนันทศิลป์ พงษ์พานิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสิริอร ศิริญาณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนิมิตร โอ๊ดฟู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายวุฒิชัย นามวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

 
yuwadee_wang        
นางสาวยุวดี วังคีรี
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
       

 tanabut

นายธนบุตร เดชวุฒิกุล​
ลูกจ้างชั่วคราว


 
         
         
                                                             

ภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล 1

 

 

 


หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานดังนี้ 

                – งานการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติและดำเนินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางบการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษาสายงานการสอน และสายงานนิเทศทางการศึกษา) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ให้สอนคล้องกับองค์กรกลางกำหนดและนโยบายของรัฐบาล

                1. การสรรหา สอบแข่งขัน คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ลาออก บรรจุกลับ ยืมตัว ช่วยราชการ รักษาราชการแทน ตัดโอนตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

                2. การถ่านโอนบุคลกรด้านการศึกษาในสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล

                3. การประเมินผลงาน/ประเมินบุคคล ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

                    – ปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล

                1. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา (สอบภาค ก.)

                2. การขอเทียบประสบการณ์ ขอเทียบชั้นยศ ขอเทียบคุณวุฒิขอยกเว้นคุณสมบัติ เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือก สอบคัดเลือกสอบแข่งขัน และประเมินบุคคล

                3. การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการ สควค.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

                4. การอนุญาตให้ข้าราชการช่วยราชการต่างเขตพื้นฐานการศึกษา

                5. ขออนุมัติตัดโอนวงเงินงบประมาณของบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท.

                6. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท.

                7. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

                8. การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ,ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานส่วนกลาง และลูกจ้างประจำของสถานศึกษาสังกัด สศศ.

                9. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำต่างเขตพื้นที่การศึกษา

                – ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกสังกัด

                – งานบริหารงบประมาณ เรื่อง การสอบแข่งขันและการคัดเลือก

                – ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องขอความเป็นธรรม ร้องเรียนร้องทุกข์ ในส่วนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                – งานจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการบริหาร

                – ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Facebook Comments
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Powered by moviekillers.com