Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 1

นางสาวจารุณี  บุรุษชาต
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 1
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ


างสาวกมลมาลย์ ไชยสุทธินันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง1
นางอัมพร เกษมพงษ์ทองดี
รก.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 2
นางปัทมา ดวงสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 3

นายอนันทศิลป์ พงษ์พานิช
รก.นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 4

นางสาวณัฐกฤตา คุณธนสิทธางกูร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวฐิติรัตน์ พรหมขจร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสมโภชน์ บุญมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสรณา นุ่มน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรัตน์วดี เฮงสุพัฒนโชค
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายภานุวัฒน์ สุวรรณจันทร์
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวณฐา โฆษิตภาณุสิริ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
– ว่าง –
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเมษิญา จูมมาระ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววิไลพร ชนะศึก
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสิริอร ศิริญาณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
– ว่าง –
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวภัณฑ์ชนา อินอ่อน
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุดาวรรณ ฝายนันชัย
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
– ว่าง –
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
  – ว่าง –
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
– ว่าง –
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
       
  ลูกจ้างชั่วคราว  
  tanabut  
  นายธนบุตร เดชวุฒิกุล​
ลูกจ้างชั่วคราว
 

 


หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานดังนี้ 

                – งานการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติและดำเนินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางบการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษาสายงานการสอน และสายงานนิเทศทางการศึกษา) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ให้สอนคล้องกับองค์กรกลางกำหนดและนโยบายของรัฐบาล

                1. การสรรหา สอบแข่งขัน คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย เลื่อน เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ลาออก บรรจุกลับ ยืมตัว ช่วยราชการ รักษาราชการแทน ตัดโอนตำแหน่ง/ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

                2. การถ่านโอนบุคลกรด้านการศึกษาในสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล

                3. การประเมินผลงาน/ประเมินบุคคล ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

                    – ปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล

                1. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา (สอบภาค ก.)

                2. การขอเทียบประสบการณ์ ขอเทียบชั้นยศ ขอเทียบคุณวุฒิขอยกเว้นคุณสมบัติ เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือก สอบคัดเลือกสอบแข่งขัน และประเมินบุคคล

                3. การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการ สควค.เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

                4. การอนุญาตให้ข้าราชการช่วยราชการต่างเขตพื้นฐานการศึกษา

                5. ขออนุมัติตัดโอนวงเงินงบประมาณของบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท.

                6. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัด อปท.

                7. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

                8. การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ,ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในสำนักงานส่วนกลาง และลูกจ้างประจำของสถานศึกษาสังกัด สศศ.

                9. การตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำต่างเขตพื้นที่การศึกษา

                – ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกสังกัด

                – งานบริหารงบประมาณ เรื่อง การสอบแข่งขันและการคัดเลือก

                – ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องขอความเป็นธรรม ร้องเรียนร้องทุกข์ ในส่วนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

                – งานจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการบริหาร

                – ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย