Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มบริหารงานบุคคล 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล 2

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 2

– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2

3.7 kidsana1 jiraphon
นางสมพร  หงษ์ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางกฤษณา พิณรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางจิราพร  เพ็ญรัศมี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทิมา  แก้วกาหลง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

kantima

 patcharee  outit pajuk
นางกันทิมา  สุขประสาท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางพัชรี  บุตรกูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอุทิศ  บุญพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายประจักษ์  เกตุสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


3.15 tavinan sasaon_1 jutamanee
นางสาวสุชีรา  บัวแย้ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวทวินันท์  ประมวลสิน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศศอร  แซ่ลิ้ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจุฑามณี  แจ่มสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  ภาระกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล 2

 หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานดังนี้ 

                งานการศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดทำหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)) และข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางให้สอดคล้องกับองค์กรกลางกำหนด และนโยบายของรัฐบาล (ตาม พ.ร.บ.ครูฯ พ.ศ.2547 และตาม พ.ร.บ.พลเรือน พ.ศ.35)

                1. การดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อน การลาออกจากราชการและการบรรจุกลับเข้ารับราชการ การทดลองงาน การพ้นทดลอง

                2. การให้ข้าราชการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/การมอบหมายงานนอกตำแหน่งหน้าที่การช่วยราชการของข้าราชการ

                3. การขอเทียบประสบการณ์ ขอเทียบชั้นยศ ขอเทียบคุณวุฒิเพื่อประโยชนในการคัดเลือก สอบคัดเลือก สอบแข่งขันและประเมินบุคคล

                4. การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก

                5. การจัดทำข้อสอบ ออกแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การออกแบบสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้างการจัดทำสถิติที่เกี่ยวกับการสอบ ดำเนินการจัดสนามสอบ ควบคุม กำกับ อำนวยการสอบ ประมวลผลสอบ

                6. การตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และเสนอความเห็น หรือเสนอแนวทางแก้ไขหรือขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติ ไปยัง ก.ค.ศ.

                7. การขออนุญาตไปสมัครสอบ การขออนุญาตไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐ

                8.  ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลและดำเนินการตัดโอนตำแหน่งหรือเกลี่ยตำแหน่งหรือจัดสรรตำแหน่งและอัตรากำลังของข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ใน สพท. หลังจากการจัดข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว และการดำเนินการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปยังหน่วยงานอื่นตามมติ ครม.

                9.  การขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระหว่างการใช้แผนอัตรากำลัง หรือขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเพื่อแก้ปัญหา หรือเพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้าง

                10.  การจัดทำข้อมูล จัดระบบข้อมูล เพื่อการบริหาร

                11.  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบ ประมวลผล และรายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

                12.  การเสนอของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้ สพท.ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ

                13.  การประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการ ก.พ. และการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหารการศึกษา

                       –  ให้คำแนะนำ ปรึกษา ชี้แจง ประสานงานการส่วนราชการทั้งในภายในและภายนอกสังกัด ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                       –  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย