Breaking News
Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป (กบท.)


ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
และปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์ ฉก.คศ.

กลุ่มงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และเครือข่ายการบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานเลขานุการ แผนงาน งบประมาณ
และการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล  
นางสาวกุลลิกา  ศรีวิรัช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และเครือข่ายการบริหารงานบุคคล
นางนวลฉวี เชิงหอม
จ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วอำไพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ แผนงาน
งบประมาณ
และการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล
 นางสาวอุมาพร คำยา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ​
นางกวินนาถ ศรีพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวราตรี ลี้ประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเชาวชิน  ศรีทอง 
พนักงานธุรการ ส 4
นางขนิษฐา ธรรมนิยาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุนันท์ ธรรมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสำราญ  สมาธิ
พนักงานธุรการ ส 4
นางสมนึก  ธรรมเสมา
พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวศิริรัตน์ เกษรชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกัญจน์นิกข์  สาทอง
พนักงานธุรการ ส 4
นางระวิวรรณ แพรวพราย
พนักงานพัสดุ ส 3
นางสาวสุกรรณญา  ธรรมเสมา
พนักงานธุรการ  ส 4
นางสาวศิริญญา  วาปีทะ
พนักงานราชการ
นางปุณยวีร์  ศิริกัลยรัตน์
พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ายสมควร  สอนน้อย
ช่างไฟฟ้า 4
นางสาวภัทรานิษฐ์  โนนสูงเนิน
พนักงานราชการ
นายวิเชียร  พละทรัพย์
พนักงานธุรการ  ส 4
นายฐาปกรณ์ ปัญจชัย
นักทรัพยากรบุคคล
นายจเร  น้อยบุญลือ
ช่างครุภัณฑ์
นาวสาววัสสา ภูเต็มเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไป
นางประสงค์  คงธิ
พนักงานธุรการ  ส 2
นางสาวนิภาพรรณ ปันสุรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุดใจ คำปัน
พนักงานราชการ
นางสาวกาญจนา โกมลวาทิน
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวมนันญา  สังข์สุวรรณ
พนักงานพิมพ์ดีด

ภารกิจของกลุ่มงาน

ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Goverment Fiscal Management Information System : GFMIS) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC การจัดทำงบประมาณประจำปีของสำนัก การจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม ประเมินผล รายงานผลการใช้งบประมาณของสำนัก ดำเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภารรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Goverment Fiscal Management Information System : GFMIS) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ตามที่บัญญัติในกฎหมาย และกรรมการ/คณะทำงานตามแผนงาน/โครงการ/ขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ดำเนินการได้มาของคณะกรรมการ/อนุกรรมการตามที่บัญญัติในกฎหมาย และกรรมการ/คณะทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนัก ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม วางแผน จัดระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยพัฒนาระบบการสื่อสารเกี่ยวกับเครือข่ายบริหารงานบุคคลในภาพรวมระหว่างสำนัก กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำระบบเว็บไซต์ ประมวลผลโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/ระดับจังหวัด (DPIS) ให้สอดคล้องกับโปรแกรมต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การให้บริการและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนัก เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดังนี้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป พัสดุ-ครุภัณฑ์ ของสำนัก
 • ดำเนินการและบริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ (Smart OBEC) ของสำนัก
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (e-Government Procurement : e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Goverment Fiscal Management Information System : GFMIS)
 • ดำเนินการบริการส่งเสริมสวัสดิการภายในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงาน
 • ดำเนินการควบคุม ดูแลงานอาคารสถานที่ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้เรียบร้อย สะอาด สวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน
 • ดำเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. กลุ่มงานเลขานุการ แผนงาน งบประมาณ และการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ ดังนี้
 • ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ดำเนินการเพื่อให้ได้มา/สรรหา/คัดเลือก/เลือกตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลภายนอก เพื่อเป็นกรรมการ/อนุกรรมการในคณะกรรมการ/อนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายอื่น
 • ดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปีของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และกลุ่มงาน
 • ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก และแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการจัดประชุมและดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ดำเนินการจัดประชุมและดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุม ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณของกลุ่มงาน และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และแผนงานโครงการตามนโยบายขับเคลื่อนด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักต่าง ๆ ในส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. กลุ่มงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ ดังนี้
 • ศึกษา วางแผน จัดระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล วิจัยพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับเครือข่ายบริหารงานบุคคลในภาพรวม ระบบการสื่อสารด้านการบริหารงานบุคคลและที่เกี่ยวข้องระหว่างสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศให้แก่บุคลากรในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ปรึกษา คำแนะนำ และแก้ปัญหาด้านข้อมูลสารสนเทศ
 • พัฒนาและจัดระบบเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนัก
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ ดำเนินการเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนผลผลิต (OUTPUT COSTING) ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • เป็นศูนย์กลาง กำกับ ติดตาม ประเมินผล จัดอบรม/สัมมนาการบริหารงานบุคคลผ่านระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล (Personel administration Network) ระหว่างสำนักพัฒนาระบบ
 • บริหารงานบุคคลและนิติการ กับสำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบุคลากรผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/ระดับจังหวัด (DPIS) ระหว่างสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กับสำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
 • ดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การประชุม/สัมมนาเพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนและเครือข่ายภายนอกเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการสังกัดส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการดำเนินงานและกำหนดยุทธศาสตร์
 • ดำเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย