Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป (กบท.)

 
ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ปฏิบัติหน้ารองผู้อำนวยการศูนย์ ฉก.คศ.
นางสาวกุลลิกา  ศรีวิรัช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ
และฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล
นางนวลฉวี เชิงหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วอำไพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ
 นางสาวอุมาพร คำยา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ​
นางกวินนาถ ศรีพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวราตรี ลี้ประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเชาวชิน  ศรีทอง 
พนักงานธุรการ ส 4
นางขนิษฐา ธรรมนิยาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุนันท์ ธรรมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายวสันต์ กันนุลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางนฤมล  พันธ์สมบัติ
พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวศิริรัตน์ เกษรชื่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสมนึก  ธรรมเสมา
พนักงานธุรการ ส 4
– ว่าง –
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางประไพ  เหมรา
พนักงานธุรการ  ส 4
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกัญจน์นิกข์  สาทอง
พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวศิริญญา  วาปีทะ
พนักงานราชการ
นางสาวสุกรรณญา  ธรรมเสมา
พนักงานธุรการ  ส 4
นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์
พนักงานราชการ
นางปุณยวีร์  ศิริกัลยรัตน์
พนักงานธุรการ ส 4
นางสาวกุหลาบ เตชะแก้ว
พนักงานราชการ
นายสำราญ  สมาธิ
พนักงานธุรการ ส 4
นายศักดิ์นันท์ บัวทองเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
ายสมควร  สอนน้อย
ช่างไฟฟ้า 4
นางสาวอัจฉราภรณ์ นะอ่อน
นักจัดการงานทั่วไป
นายวิเชียร  พละทรัพย์
พนักงานธุรการ  ส 4
นางสาวณัฐณิชา เหลืองวนิชประภา
นักทรัพยากรบุคคล
นายอนุวัฒน์  รัตนกุล
พนักงานธุรการ ส 3
นายจเร  น้อยบุญลือ
ช่างครุภัณฑ์
นางระวิวรรณ แพรวพราย
พนักงานพัสดุ ส 3
นางประสงค์  คงธิ
พนักงานธุรการ  ส 2
นางสาวสุดใจ คำปัน
พนักงานราชการ
นางสาวกาญจนา โกมลวาทิน
พนักงานพิมพ์ดีด
– ว่าง –
พนักงานพิมพ์ดีด

ภารกิจของกลุ่มงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

     – งานการศึกษาวิเคราะห์ กฎหมายแนวปฏิบัติระเบียบ ข้อบังคับ การดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระบบบริหารงานการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างภาคัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินงานเลขานุการการประชุม ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และการดำเนินการงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับโปรแกรม P – OBEC พัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ

                1. งานธุรการ งบประมาณและพัฒนาองค์กร 

                – งานสารบรรณ/ธุรการทั่วไป และงานเกี่ยวกับการงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ของ สพร.

                – จัดทำและบริการงานสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ (e-filing) ของ สพร.

                – ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการครังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

                – จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ

                – การบริการส่งเสริมสวัสดิการภายในสำนัก

                – ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ควบคุม รายงานผลและประเมินผลการใช้งบประมาณของสำนัก

                – การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงาน

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหนือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                2. งานเลขานุการ

                – ศึกษาสังเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกอนุกรรมการ และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็น อ.ก.พ.สพฐ. และ อ.ก.พ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ

                – ดำเนินการเลือกข้าราชการพลเรือน และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็น อ.ก.พ.สพฐ. และ อ.ก.พ.ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ

                – ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุม อ.ก.พ.สพฐ.และ อ.ก.พ.ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ

                – วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมให้กับบุคคล/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดเกี่ยวกับงานประชุม

                – ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการ

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

               3. งานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลการบริหารบุคคล

                – วางแผน จัดระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล วิจัย พัฒนาในการดำเนินงานพัฒนาระบบ และฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล (P – OBEC) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางสังกัด สพฐ. เพื่อใช่ในการดำเนินงาน และตัดสินใจของผู้บริหารในการบริการจัดการ การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายของ สพฐ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                – เป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการบริหารงานบุคคล เพื่อบริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานภายใน สพฐ. หน่วยงานภายนอก ประชาชนและบุคคลทั่วไป

                – ศึกษา ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ ให้แก่ บุคลากรในสำนัก ให้การแนะนำ ปรึกษาปัญหา และแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสำนัก พัฒนาและจัดการร่ะบบเว็บไซด์ของสำนัก จัดการติดต่อประสานงานด้านข้อมูลระหว่างสำนัก กับหน่วยงานในสำนัก สพฐ.และหน่วยงานภายนอกด้วยระบบเครือข่ายภายใน (Lan) และระบบเครือข่ายภายนอก (internet)