Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป

    %e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94    
   

ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

   
   
นางสาวกุลลิกา  ศรีวิรัช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ
และฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล
  นางพรทิพย์ เชื้อสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.
นางนวลฉวี เชิงหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
 

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   
– ว่าง –
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางกวินนาถ ศรีพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวราตรี ลี้ประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางขนิษฐา ธรรมนิยาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
     
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วอำไพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  นางสาวอุมาพร คำยา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธนิตฎา มัทธการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   
    ลูกจ้างประจำ    
       
    นายประทุม  ธรรมเสมา
พนักงานธุรการ ส 4/หัวหน้า
   
   
นางจารุวรรณ  เดชเล
พนักงานธุรการ ส 4
  นางนฤมล  พันธ์สมบัติ
พนักงานธุรการ ส 4
นางสมนึก  ธรรมเสมา
พนักงานธุรการ ส 4
  นางประไพ  เหมรา
พนักงานธุรการ  ส 4
    6414
นางสาวกัญจน์นิกข์  สาทอง
พนักงานธุรการ ส 4
  นางสาวสุกรรณญา  ธรรมเสมา
พนักงานธุรการ  ส 4
นางปุณยวีร์  ศิริกัลยรัตน์
พนักงานธุรการ ส 4
  นายสำราญ  สมาธิ
พนักงานธุรการ ส 4
 
   
นายเชาวชิน  ศรีทอง 
พนักงานธุรการ ส 4
  นายสมควร  สอนน้อย
ช่างไฟฟ้า 4
นายวิเชียร  พละทรัพย์
พนักงานธุรการ  ส 4
  นายอนุวัฒน์  รัตนกุล
พนักงานธุรการ ส 3
     
นายจเร  น้อยบุญลือ
ช่างครุภัณฑ์
  นางระวิวรรณ แพรวพราย
พนักงานพัสดุ ส 3
นางประสงค์  คงธิ
พนักงานธุรการ  ส 2
   
    พนักงานราชการ    
       
    นางสาวศิริญญา  วาปีทะ
พนักงานราชการ 
นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์
พนักงานราชการ 
   
         
    ลูกจ้างชั่วคราว    
       
    -ว่าง-
ลูกจ้างชั่วคราว  
นายวสันต์ กันนุลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   

 

 

 

ภารกิจของกลุ่มงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

                – งานการศึกษาวิเคราะห์ กฎหมายแนวปฏิบัติระเบียบ ข้อบังคับ การดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระบบบริหารงานการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างภาคัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินงานเลขานุการการประชุม ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และการดำเนินการงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับโปรแกรม P – OBEC พัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ

                1. งานธุรการ งบประมาณและพัฒนาองค์กร 

                – งานสารบรรณ/ธุรการทั่วไป และงานเกี่ยวกับการงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ของ สพร.

                – จัดทำและบริการงานสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ (e-filing) ของ สพร.

                – ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการครังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

                – จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ

                – การบริการส่งเสริมสวัสดิการภายในสำนัก

                – ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ควบคุม รายงานผลและประเมินผลการใช้งบประมาณของสำนัก

                – การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงาน

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหนือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                2. งานเลขานุการ

                – ศึกษาสังเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกอนุกรรมการ และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็น อ.ก.พ.สพฐ. และ อ.ก.พ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ

                – ดำเนินการเลือกข้าราชการพลเรือน และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็น อ.ก.พ.สพฐ. และ อ.ก.พ.ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ

                – ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุม อ.ก.พ.สพฐ.และ อ.ก.พ.ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ

                – วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมให้กับบุคคล/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดเกี่ยวกับงานประชุม

                – ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการ

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

               3. งานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลการบริหารบุคคล

                – วางแผน จัดระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล วิจัย พัฒนาในการดำเนินงานพัฒนาระบบ และฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล (P – OBEC) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางสังกัด สพฐ. เพื่อใช่ในการดำเนินงาน และตัดสินใจของผู้บริหารในการบริการจัดการ การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายของ สพฐ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                – เป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการบริหารงานบุคคล เพื่อบริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานภายใน สพฐ. หน่วยงานภายนอก ประชาชนและบุคคลทั่วไป

                – ศึกษา ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ ให้แก่ บุคลากรในสำนัก ให้การแนะนำ ปรึกษาปัญหา และแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสำนัก พัฒนาและจัดการร่ะบบเว็บไซด์ของสำนัก จัดการติดต่อประสานงานด้านข้อมูลระหว่างสำนัก กับหน่วยงานในสำนัก สพฐ.และหน่วยงานภายนอกด้วยระบบเครือข่ายภายใน (Lan) และระบบเครือข่ายภายนอก (internet)

 

 

Powered by moviekillers.com