Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป (กบท.)

    %e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94    
   

ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

   
   
นางสาวกุลลิกา  ศรีวิรัช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ
และฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล
  นางพรทิพย์ เชื้อสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.
นางนวลฉวี เชิงหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
 

นางกวินนาถ ศรีพล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   
นางสาวราตรี ลี้ประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางขนิษฐา ธรรมนิยาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วอำไพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   นางสาวอุมาพร คำยา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ​
     
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
– ว่าง –
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
    ลูกจ้างประจำ    
       
    นายประทุม  ธรรมเสมา
พนักงานธุรการ ส 4/หัวหน้า
   
   
นางจารุวรรณ  เดชเล
พนักงานธุรการ ส 4
  นางนฤมล  พันธ์สมบัติ
พนักงานธุรการ ส 4
นางสมนึก  ธรรมเสมา
พนักงานธุรการ ส 4
  นางประไพ  เหมรา
พนักงานธุรการ  ส 4
    6414
นางสาวกัญจน์นิกข์  สาทอง
พนักงานธุรการ ส 4
  นางสาวสุกรรณญา  ธรรมเสมา
พนักงานธุรการ  ส 4
นางปุณยวีร์  ศิริกัลยรัตน์
พนักงานธุรการ ส 4
  นายสำราญ  สมาธิ
พนักงานธุรการ ส 4
 
   
นายเชาวชิน  ศรีทอง 
พนักงานธุรการ ส 4
  นายสมควร  สอนน้อย
ช่างไฟฟ้า 4
นายวิเชียร  พละทรัพย์
พนักงานธุรการ  ส 4
  นายอนุวัฒน์  รัตนกุล
พนักงานธุรการ ส 3
     
นายจเร  น้อยบุญลือ
ช่างครุภัณฑ์
  นางระวิวรรณ แพรวพราย
พนักงานพัสดุ ส 3
นางประสงค์  คงธิ
พนักงานธุรการ  ส 2
   
    พนักงานราชการ    
       
    นางสาวศิริญญา  วาปีทะ
พนักงานราชการ 
นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์
พนักงานราชการ 
   
         
    ลูกจ้างชั่วคราว    
   

นายณัฏฐภัทร วิศวชาติกุล
พนักงานพิมพ์ดีด

  – ว่าง –
พนักงานพิมพ์ดีด
นายวสันต์ กันนุลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
  นางสาววาสินี สินวิวัฒน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

ภารกิจของกลุ่มงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

                – งานการศึกษาวิเคราะห์ กฎหมายแนวปฏิบัติระเบียบ ข้อบังคับ การดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระบบบริหารงานการเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้างภาคัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมการดำเนินงานเลขานุการการประชุม ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และการดำเนินการงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล ให้สอดคล้องกับโปรแกรม P – OBEC พัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ

                1. งานธุรการ งบประมาณและพัฒนาองค์กร 

                – งานสารบรรณ/ธุรการทั่วไป และงานเกี่ยวกับการงบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ของ สพร.

                – จัดทำและบริการงานสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ (e-filing) ของ สพร.

                – ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการครังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

                – จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ

                – การบริการส่งเสริมสวัสดิการภายในสำนัก

                – ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ควบคุม รายงานผลและประเมินผลการใช้งบประมาณของสำนัก

                – การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงาน

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหนือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                2. งานเลขานุการ

                – ศึกษาสังเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกอนุกรรมการ และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็น อ.ก.พ.สพฐ. และ อ.ก.พ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ

                – ดำเนินการเลือกข้าราชการพลเรือน และสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็น อ.ก.พ.สพฐ. และ อ.ก.พ.ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ

                – ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุม อ.ก.พ.สพฐ.และ อ.ก.พ.ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงศึกษาธิการ

                – วางแผน ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมให้กับบุคคล/หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดเกี่ยวกับงานประชุม

                – ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการ

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

               3. งานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลการบริหารบุคคล

                – วางแผน จัดระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล วิจัย พัฒนาในการดำเนินงานพัฒนาระบบ และฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล (P – OBEC) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางสังกัด สพฐ. เพื่อใช่ในการดำเนินงาน และตัดสินใจของผู้บริหารในการบริการจัดการ การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายของ สพฐ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                – เป็นศูนย์กลางของข้อมูลในการบริหารงานบุคคล เพื่อบริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงานภายใน สพฐ. หน่วยงานภายนอก ประชาชนและบุคคลทั่วไป

                – ศึกษา ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ ให้แก่ บุคลากรในสำนัก ให้การแนะนำ ปรึกษาปัญหา และแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในสำนัก พัฒนาและจัดการร่ะบบเว็บไซด์ของสำนัก จัดการติดต่อประสานงานด้านข้อมูลระหว่างสำนัก กับหน่วยงานในสำนัก สพฐ.และหน่วยงานภายนอกด้วยระบบเครือข่ายภายใน (Lan) และระบบเครือข่ายภายนอก (internet)