Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

โครงสร้างกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
  
ดร.สังคม จันทร์วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
   
  ส.อ.พิษณุ เก่งกสิวิทย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ รัตภาสกร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 
       
นายธนากร เปรมพลอย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกันตภณ พิมพาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.พุฒตาล ปรำชญ์ศรีภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายพัฒน์พงษ์ แพนพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     

 

 

ภาระกิจของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

                – ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอตามนโยบายรัฐของสำนัก เกี่ยวกับโครงการพิเศษต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคล

                – ดำเนินงานส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและราชการใสสะอาด

                – ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. และแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล

                – ศึกษา วิเคราะห์และจัดระบบรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สพฐ. สพร. รวมทั้ง สพท. และสถานศึกษา ในฐานะเป็นคลังข้อมูลกลาง

                – จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ ของ สพฐ. โดยครอบคลุมบุคลากรในข้าราชการทุกประเภท ลูกจ้างและพนักงานราชการ ตั้งแต่ระดับ สพฐ. / สพท. ไปจนถึง

สถานศึกษา

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย