Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

 โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล (กสบ.)
 
นางจิตรารัตน์ มากมูลผล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
นางสาวธัญญามาศ กนกากร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุลี วราศรัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวนัยนา สาริกา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเขมจิรา ฟ้องเสียง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนรินทร ดุษดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชนะวัฒน์ วีรภัทรปรัชญ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ วงเวียน
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางสาวกานต์สินี ถาวร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวขวัญตา ดำสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางวัชราภรณ์ กันธะมา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธัญลักษณ์ สาวสวรรค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวภาพร ชนะสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวมณีรัตน์ โทพรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลุกจ้างชั่วคราว
 
นายอกนิษฐ์ ยิ่งนิยม
พนักงานพิมพ์ดีด

ภารกิจกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล (กสบ.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับ รวมทั้งส่งเสริม ประสาน สนับสนุน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบเกี่ยวกับวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้า  ในวิชาชีพที่สูงขึ้น การขออนุมัติเทียบประสบการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด) การขอตั้งงบประมาณประจำปี สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ติดตามภารกิจร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาหรือปฏิบัติภารกิจร่วมเพื่อการบริหารงานบุคคล จัดทำและเผยแพร่มติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยปฏิบัติทุกระดับ วางแผนด้านงบประมาณและจัดสรรงบประมาณในการตรวจและประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทุกตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของส่วนราชการต้นสังกัด จัดทำข้อมูลสารสนเทศและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ข้อเสนอนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปรับปรุงบทบาท ตามภารกิจและระบบงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กฎหมาย ของส่วนราชการ   ต้นสังกัด และที่องค์กรกลางกำหนด

๒. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และข้อเสนอนโยบาย (ยกร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ปรับปรุง แนวปฏิบัติ รูปแบบ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ เพื่อนำเสนอส่วนราชการต้นสังกัด
หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค ข้อหารือ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. วางแผนการบริหารและการจัดการด้านการส่งเสริมและประสาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมและตามนโยบายของส่วนราชการต้นสังกัด

7. วางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนาเกี่ยวกับวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. วางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

9. วางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณ ในการขอตั้งงบประมาณประจำปี สำหรับการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่-การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงาน ก.ค.ศ.

10. จัดสรรงบประมาณ ตามข้อ 8 และข้อ 9 เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามเป้าหมายของส่วนราชการต้นสังกัด

11. จัดทำ ปรับปรุงข้อเสนอ แนวทาง เกี่ยวกับวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

12. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามภารกิจของกลุ่ม

13. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของส่วนราชการต้นสังกัด และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล

14. ส่งเสริม ประสานความร่วมมือและเร่งรัดติดตามผลภารกิจของกลุ่ม กลุ่มงาน สำนัก หน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

15. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพที่สูงขึ้น

16. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการภายในกลุ่มได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือมีการ-ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

17. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

18. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ให้ความรู้ รวมทั้งตอบข้อหารือ ข้อร้องทุกข์ และขอความเป็นธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

19. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร-ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมด้านความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือกับทีมงานในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการต้นสังกัด

20. ร่วมประชุมในการจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน และร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนราชการต้นสังกัดและตามนโยบายของรัฐบาล

21. ร่วมประชุมหรือให้ข้อเสนอนโยบายแก่คณะกรรมการต่าง ๆ ของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับการแต่งตั้ง หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายของส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน

22. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต้นสังกัดและ ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

23. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย