Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

 โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล (กสบ.)
 
นางจิตรารัตน์ มากมูลผล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 
   
  นางสาวธัญญามาศ กนกากร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 
นางสุปัญนา เจริญสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนัยนา สาริกา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชุลี วราศรัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเขมจิรา ฟ้องเสียง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
 
นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนรินทร บรรณโศภิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชนะวัฒน์ วีรภัทรปรัชญ์
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางสาววราภรณ์ วงเวียน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
นางบุษกร ประทุมสันต์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกานต์สินี ถาวร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวขวัญตา ดำสว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายภัทรชญานนท์ มาทำมา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
นางวัชราภรณ์ กันธะมา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธัญลักษณ์ สาวสวรรค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวภาพร ชนะสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
       
   

 

   
  นายเอกนิษฐ์ ยิ่งนิยม
พนักงานพิมพ์ดีด
   

 

ภารกิจกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล (กสบ.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ส่งเสริม ประสาน สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพที่สูงขึ้น ติดตามภารกิจร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาหรือปฏิบัติภารกิจร่วมเพื่อการบริหารงานบุคคล จัดทำและเผยแพร่มติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยปฏิบัติทุกระดับ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ การขออนุมัติเทียบประสบการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด) การขอตั้งงบประมาณประจำปีสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่งและการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสำนักงาน ก.ค.ศ. รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของส่วนราชการต้นสังกัด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย   

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

          1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ข้อเสนอนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ กฎหมาย หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อปรับปรุงบทบาท ตามภารกิจและระบบงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กฎหมาย ส่วนราชการต้นสังกัด และที่องค์กรกลางกำหนด

          ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และข้อเสนอนโยบาย (ยกร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง

          3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ปรับปรุง แนวปฏิบัติ รูปแบบ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ เพื่อนำเสนอส่วนราชการต้นสังกัดหรือสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

          4. ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค ข้อหารือ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          5. วางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือเรื่องอื่น ๆ     ที่เกี่ยวข้อง

          6. วางแผนการบริหารและการจัดการด้านการส่งเสริมและประสานงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมและตามนโยบายของส่วนราชการต้นสังกัด

          7. วางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          8. วางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณ ในการขอตั้งงบประมาณประจำปี สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     

          9. วางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณ ในการขอตั้งงบประมารประจำปี สำหรับการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสำนักงาน ก.ค.ศ.

          10. จัดสรรงบประมาณ ตามข้อ 8 และข้อ 9 เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของส่วนราชการต้นสังกัด

          11. จัดทำ ปรับปรุงข้อเสนอ แนวทาง เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          12. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามภารกิจของกลุ่ม

          13. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล

          14. ส่งเสริม ประสานความร่วมมือและเร่งรัดติดตามผลภารกิจของกลุ่ม กลุ่มงาน สำนัก หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

          15. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

          16. ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการภายในกลุ่มได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หรือมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่งหรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          17. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          18. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ให้ความรู้ รวมทั้งตอบข้อหารือ ข้อร้องทุกข์ และขอความเป็นธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

          19. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แนะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อส่งเสริมด้านความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือกับทีมงานในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการต้นสังกัด

          20. ร่วมประชุมในการจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน และร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนราชการต้นสังกัดและตามนโยบายของรัฐบาล

          21. ร่วมประชุมหรือให้ข้อเสนอนโยบายแก่คณะกรรมการต่าง ๆ ของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับการแต่งตั้ง หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายของส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน

          22. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต้นสังกัดและส่วนราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

          23. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

        

Powered by moviekillers.com