Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

 โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
 jittrarat
นางจิตรารัตน์ มากมูลผล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 
tanyamas2 IMG_20160314_0001 chulee1
นางสาวธัญญามาศ กนกากร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุปัญนา เจริญสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวชุลี วราศรัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
parichat1 khemjira1 paranee1  naiyana1
นางสาวปาริชาติ วัดแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเขมจิรา ฟ้องเสียง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนัยนา สาริกา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
นัยยา chanawat1
นางนรินทร บรรณโศภิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชนะวัฒน์ โอกละคร
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
   
S__14819350 S__14819362    
นางบุษกร ประทุมสันต์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกานต์สินี ถาวร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
พนักงานพิมพ์ดีด
 
       
   
 

 

   
       

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

                – ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ แนวปฏิบัติ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของงานตามอำนาจหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ ประกอบวาระเรื่องเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ

                – ประสานงาน/จัดทำเรื่องรายละเอียดประกอบวาระการประชุมเสนอ อ.ก.ค.วิสามัญฯพิจารณาและปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ

                – ประสานความร่วมมือและเร่งรัดติดตามผลกับกลุ่ม/กลุ่มงานใน สพร./สำนัก/หน่วยเสนอเลขาธิการ กพฐ. วินิจฉัยสั่งการ หรือนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ พิจารณา

                – ปฏิบัติงานธุรการ จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่เลขาธิการ กพฐ.หรือผู้แทน สพฐ. ในการประชุม ก.ค.ศ., อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ, อ.ก.พ. หรือองค์คณะบุคคลหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

                – ประสานติดตาม เร่งรัดภารกิจกับสำนักงาน ก.ค.ศ. และร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ.ในการแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติภารกิจร่วม เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและ

นิติการ

                – จัดทำและเผยแพร่มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารบุคคลแก่หน่วยปฏิบัติทุกระดับ

                – จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ กฎหมาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

                – ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำคู่มือ/แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหางานบุคคลที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

Powered by moviekillers.com