Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มแผนอัตรากำลัง

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

  โครงสร้างกลุ่มแผนอัตรากำลัง
 
 
 

นางวาสนา ต่วนเพ็ชร
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนอัตรากำลัง

   
  นางพรรณพิมล จันทรมนตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
  นางอำพันธ์  ทองแจ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุชัญญา อรุณสันติโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
  นายอภิณัฏฐ์ ทรัพย์มาก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางอารียภรณ์ จิตต์รัตนภาส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายปราโมทย์ หาญละคร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวชุตินันท์  พันธุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
   
 
  นางสาวสุปิญาวรรณ  หมายปาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
         
  พนักงานราชการ
     
    นายชัยณรงค์ นธีนาม
พนักงานราชการ 
นายดนุภา ประกอบ
พนักงานราชการ 
 
   
  ภารกิจของกลุ่มแผนอัตรากำลัง
 

หน้าที่ความรับผิดชอบดำนินงาน ดังนี้


ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนบริหารอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง และการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (สายงานการบริหารในสถานศึกษา สายงานการสอน) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)), ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง, พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ดังนี้

 1.  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (สายงานบริหารในสถานศึกษา และสายงานการสอน)
  –  ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและที่องค์กรกลางกำหนดและสอดคล้องตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
  –  ดำเนินการจัดระบบ ควบคุม และการใช้อัตราตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ กรณีเกษียณอายุราชการ
  –  ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูให้ส่วนราชการในสังกัดใช้เป็นแนวทางบริหารหรือกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลังในสังกัด
  –  ดำเนินการจัดระบบข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูเพื่อการวางแผนอัตรากำลัง และเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มใหม่และการจัดสรรอัตรากำลัง
  –  ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานโครงการ แผนงาน การบรรจุนักเรียนทุนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. และเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติอัตราข้าราชการครู           เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว
  –  ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 2.  แผนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2))
  –  ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญ ในส่วนกลาง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)) ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและที่องค์กรกลางกำหนด และสอดคล้องตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
  –  ดำเนินการจัดระบบ ควบคุม การยุบเลิกและการใช้อัตราตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ) ตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ กรณีเกษียณอายุราชการ 
  –  ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางและข้าราชการครูฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)) ให้ส่วนราชการในสังกัด ใช้เป็นแนวทางบริหารหรือกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลังในสังกัด
  –  ดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางและข้าราชการครูฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)) เพื่อการวางแผนอัตรากำลังและเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มใหม่และการจัดสรรอัตรากำลัง
  –  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้สอดคล้องตามนโยบายการปรับปรุงระบบข้าราชการของ สพฐ. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางกำหนด
  –  ดำเนินการประสานเกี่ยวกับอัตรากำลังเพื่อรองรับนักศึกษาทุนตามนโยบายของสำนักงาน ก.พ. เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง
  –  ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3.  แผนอัตรากำลังพนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
  –  ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังพนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ,  และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และที่องค์กรกลางกำหนด และสอดคล้องตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
  –  ดำเนินการจัดระบบ ควบคุม การยุบเลิกและการใช้อัตราตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ กรณีลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ/ว่างระหว่างปี
  –  ดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อการวางแผนบริหารอัตรากำลังและเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มใหม่ และการจัดสรรอัตรากำลัง
  – รับรองการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราจ้างสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 14,532 อัตรา 
• ร้อยละของโรงเรียนที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้นโดยการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง จำนวน 8,745 อัตรา
  –  ให้คำปรึกษาแนะนำให้ความรู้ และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง