Home / คุ่มือพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน / นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ 63

About wasan kunnula

Check Also

คู่มือพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

1. หลักสูตร 2.  …