Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รมว.ศธ. มอบนโยบายยกระดับการเรียนการภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รมว.ศธ. มอบนโยบายยกระดับการเรียนการภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รมว.ศธ. มอบนโยบายยกระดับการเรียนการภาษาอังกฤษ (English Program: EP) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

*** (8 พฤษภาคม 2560) นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบนโยบายยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อให้โรงเรียนในโครงการฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยมี หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หัวหน้าโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Managers) และ ผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
รมว.ศธ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ การขยายห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนที่ดำเนินโครงการ English Program สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน และมาตรฐานของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หวังยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
รมว.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกับหลาหลายภาคส่วน เพื่อร่วมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน English Program พร้อมมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน English Program อีกด้วย โดยการเรียนการสอน EP จำเป็นต้องฝึกให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก เพราะปัญหาคือเด็กไทยจำนวนมากยังไม่กล้าตอบหรือสนทนา โดยจะต้องมีการทบทวนวิธีการสอน หรือจัดครูที่ได้มาตรฐาน หรือนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยสอน และพร้อมจะให้การสนับสนุนการยกระดับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการให้มีการขยายโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) มากยิ่งขึ้น ส่วนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (English Program) มีคุณภาพ ต่อไป รมว.ศธ. ฝากทิ้งท้าย
ทิพวรรณ ข่าว/ชุติมา ภาพ

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สพฐ.ประชุมกำหนดเกณฑ์คัดกรองโรงเรียนประชารัฐ (รร.ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

สำนักงานคณะกรรม …

Powered by moviekillers.com