Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รองผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

รองผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

44

รองผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รองผอ.สพม.9 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ณ ห้องประชุมทวารวดี โรงเรียนอู่ทอง

About obeccenter@gmail.com

Check Also

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา ส …