Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ /  รองเลขาธิการ กพฐ. นายณรงค์ แผ้วพลสง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับกาารปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษา 4 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 รองเลขาธิการ กพฐ. นายณรงค์ แผ้วพลสง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับกาารปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษา 4 ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           

           รองเลขาธิการ กพฐ. นายณรงค์ แผ้วพลสง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับกาารปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษา 4 ภูมิภาค สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมห้องประชุมศรีจันทร์ ๒ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

            โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีข้อกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดอำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

            ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน ในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งในด้านโครงสร้างองค์การ ด้านบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

           การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ภูมิภาค สงกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกำหนดประชุม 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ดังนี้

  1. ภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560
  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560
  3. ภาคกลาง/ภาคตะวันออก ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2560
  4. ภาคเหนือ ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560

           วัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กฎหมาย การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ การเกลี่ยอัตรากำลัง และการโอนการประเมินวิทยฐานะ และบทบาทอำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การทำงานและเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือ

  1. ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 1 – 19 และส่วนกลาง
  2. ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล
  3. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคล
  4. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 225 เขต
  5. ผู้อำนวยการโรงเรียน
  6. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 

About wasan kunnula

Check Also

สพฐ. แจงมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณและงบลงทุน เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้

สพฐ. แจงมาตรการ …

Powered by moviekillers.com