Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ลิงก์ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล สำหรับ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการฯ ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค.60 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

ลิงก์ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล สำหรับ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการฯ ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค.60 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

ลิงก์ถ่ายทอดสด

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานบุคคล

สำหรับ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันที่ 7-11 ส.ค.60 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

https://www.youtube.com/channel/UCe1lniJCwa_5mDFy-b7lAeg/live

 

About wasan kunnula

Check Also

สพฐ. แจงมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณและงบลงทุน เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้

สพฐ. แจงมาตรการ …

Powered by moviekillers.com