Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันครู ปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

ศธ.แถลงข่าวการจัดงานวันครู ปี 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา แถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวถึงความสำคัญในการจัดงานวันครูปีนี้ จะเห็นได้ว่ารูปแบบงานที่เลือก หรือแม้แต่คำว่า "เฉลิมรัชสมัย" ที่ใช้เป็นหลักในการจัดงาน ตลอดจนคำขวัญวันครูของนายกรัฐมนตรี ล้วนมีความเชื่อมโยงกันที่อยากชี้ให้เห็น ได้แก่

     1) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสให้เราดำเนินตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงวางรากฐานเกี่ยวกับการศึกษาไว้อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงต่อยอดเพิ่มเติมในด้านของเป้าหมายการศึกษา เริ่มจากการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และสุดท้ายที่สำคัญคือการเป็นพลเมืองที่ดี จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 ด้านนั้นล้วนเชื่อมโยงกันทั้งสิ้น
       นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงย้ำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมุ่งพัฒนาเพื่อท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพครูให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เลือกแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมรัชสมัยมาจัดงานครั้งนี้

   2) จากคำขวัญวันครูของนายกรัฐมนตรีที่ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ (Gates Foundation) พบว่าภายใน 15 นาทีที่ครูปรากฏตัวในชั้นเรียน เด็กจะรู้ทันทีว่าครูคนนี้เป็นครูที่ดีหรือไม่ เป็นศรัทธาที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ เด็กสามารถสัมผัสได้ว่าครูมีความเป็นมืออาชีพ เตรียมตัวมาดีหรือไม่

ด้วยสองประเด็นดังกล่าว จึงเป็นแนวทางหลักในการจัดงานวันครูปีนี้ ขณะที่นโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อครู ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ้านพักครูทั้งหมด การฝึกอบรมครูโดยให้ครูเลือกหลักสูตรได้เอง การลดขั้นตอนการประเมินวิทยฐานะ จะเห็นได้ว่าครูยุคนี้ได้อยู่ใน "ห้องเรียน" มากขึ้นจริง ๆ

อีกประเด็นสำคัญที่สังคมให้ความสนใจ คือ การเข้ามาของเทคโนโลยีที่สามารถเรียนผ่านสื่อออนไลน์ได้ อาจทำให้ครูไม่มีความจำเป็นแล้ว แต่ไม่จริง เพราะครูทำในสิ่งที่สื่อออนไลน์ทำไม่ได้ เช่น ประเมินความอยากเรียนรู้ของเด็ก การสอนให้เด็กเป็นคนดี การสื่อสารระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้สื่อออนไลน์ไม่สามารถสู้กับครูได้ และตนเชื่อว่า “ยิ่งโลกพัฒนาไปไกล เรายิ่งขาดครูไม่ได้”

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีการรับครูโครงการ "ครูคืนถิ่น" เข้ามาในระบบราชการปีละประมาณ 5,000 คน และยังคงต้องการได้เพิ่ม เนื่องจากคนท้องถิ่นก็จะรักท้องถิ่นตนเอง ดังนั้น กระทรวงจะหาแนวทางที่จะรับครูคืนถิ่นเข้ามาเพิ่มเติมอย่างเป็นธรรม โดยจะเริ่มต้นในปี 2561 นี้

โอกาสนี้ นพ.ธีระเกียรติ ได้ฝากให้ทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของครูในโอกาสวันครูที่จะถึงนี้ รวมถึงครูที่ไม่ได้สอนเราในโรงเรียน รวมทั้งพ่อแม่ หรือแม้แต่ผู้ให้ความรู้ด้านอื่น ๆ นอกห้องเรียนด้วย

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานวันครูในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 62 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่สูงขึ้น ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม โดยกำหนดจัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

ส่วนกลาง – จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2561 บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และบริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภา กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน และพิธีที่สำคัญคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คารวะครูผู้สอนซึ่งเป็นครูสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร. ได้แก่ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และ พล.ท.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ จากนั้นมีการมอบรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ตลอดจนมีปาฐกถาเรื่อง “ครูดี…พลังแห่งแผ่นดิน” โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และในวันที่ 17 มกราคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560 และการเสวนาทางวิชาการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนเพื่ออนาคตของประเทศไทย

ส่วนภูมิภาค – มีการจัดงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ โดยเน้นการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู อาทิ รณรงค์ให้ครู นักเรียน ครูภูมิปัญญาและชุมชน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมจิตอาสา ให้สถานศึกษาทุกแห่งกำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา จัดชุมนุมครูเพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน แสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพและการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ และกิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก เป็นต้น

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันครูในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษกว่าปีที่ผ่านผ่านมา และมีการประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลระดับประเทศที่สำคัญในวันครู เช่น การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี 2561 รางวัลคุรุสภาประจำปี 2560 และปีนี้คุรุสภาได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 มกราคม 2561 เป็นวันที่ 17 มกราคม 2561

สำหรับกิจกรรมงานวันครูในส่วนกลาง เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา โดยนำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันครู 2561 และวันอังคารที่ 9 มกราคม รมว.ศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้นำนักเรียน นักศึกษา และศิลปิน มอบดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำวันครูให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประชาสัมพันธ์งานวันครูในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2561

กระทรวงศึกษาธิการจึงเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การส่งบัตรคารวะครูออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th การร่วมระลึกถึงพระคุณครู โดยแชร์ความรู้สึกดี ๆ ต่อครู ผ่านทางเฟจบุ๊คแฟนเพจ “วันครู” การดาวน์โหลดไลน์สติ๊กเกอร์เนื่องในโอกาสวันครู การรับชมถ่ายทอดสดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

About wasan kunnula

Check Also

ผลประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนร่วมพัฒนา

ศาสตราจารย์คลิน …