Breaking News
Home / ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายปริญญา จุฑาสงฆ์
หัวหน้าศูนย์
  
ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์
รองหัวหน้าศูนย์ ฉก.คศ.
ว่าที่่ ร.ต.ดิตถ์กมล สนแจ้ง
รองหัวหน้าศูนย์ ฉก.คศ.
สิบตำรวจโทสุทธิพันธ์ แสงขำ
รองหัวหน้าศูนย์ ฉก.คศ.
นายอิทธิพล ไชยวรรณ์
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
นางสาวศิริรัตน์ เกษรชื่น
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
นายศักดิ์นันท์ บัวทองเรือง
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
นายฐาปกรณ์ ปัญจชัย
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
นายวสันต์ กันนุลา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

อํานาจหน้าที่ 

1. ประสานงาน/เคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงานทางการศึกษา ประเมินสถานการณ์และรายงานผู้กํากับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งการเพื่อหยุดยั้ง หรือบรรเทาสถานการณ์  เสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือการเยียวยา

2. เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นที่มีผลกระทบร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ กลั่นกรอง ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

3. ตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การร้องทุกข์ร้องเรียน การให้ความ ช่วยเหลือ/การเยียวยา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ทางการศึกษา และรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือที่ได้รับมอบหมาย

4.ชี้แจงทําความเข้าใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา หรือสาธารณชนในกรณีที่กระทบกับส่วนรวมเป็นการเบื้องต้น เพื่อบรรเทาสถานการณ์ไม่ให้ ทวีความรุนแรง

5. ดําเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานในเรื่องที่มีปัญหา การร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. ให้คําปรึกษา คําแนะนํา และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หรือหน่วยงานภายนอก

7. จัดทําสารสนเทศ/คู่มือการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและบุคลากรของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัด เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความชัดเจนและถูกต้อง