Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนโครงการสานฝันฯ มุ่งหวังให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

สพฐ. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนโครงการสานฝันฯ มุ่งหวังให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

สพฐ. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนโครงการสานฝันฯ มุ่งหวังให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

***(5 พฤษภาคม 2560) พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ) เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม "สานฝันสัมพันธ์สามชั้นปี" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนในโครงการสารฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติ สังคม ชุมชน และผู้ปกครองต้องการ มุ่งหวังให้นักเรียนในโครงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามวิสัยทัศน์ "มั่นคั่ง มั่นคง ยั่งยืน" โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้สนับสนุนโครงการ รวมถึงนักเรียนในโครงการอีกจำนวน 973 คนจาก 8 โรงเรียน ร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
รมช.ศธ. กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบนักเรียน ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมเปิดโลกทัศน์การกีฬา-ศึกษาพหุ วัฒนธรรม ภายใต้การดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้จัดกิจกรรม “จุดประกายความฝัน สร้างแรงบันดาลใจ” โดยมีกิจกรรมพบปะนักกีฬาและนักเรียนในโครงการ อีกทั้งมีการ แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง โรงเรียนเทพศิรินทร์กับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ และการนำการกีฬามาใช้ในระบบการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ดำเนินการโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งเป็นการนำกีฬามาใช้พัฒนาเยาวชนในพื้นที่ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม และความรักชาติ นำความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและทักษะกีฬาไปสู่การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. จึงได้นำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยการเปิดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์ (เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ)-กีฬา เพื่อเติมเข้าไปในแผนการเรียนเดิม โดยใช้หลักสูตรบูรณาการวิชาสามัญกับการกีฬาที่จัดเป็นรายวิชา เพิ่มเติม เน้นรูปแบบที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นสากล
โดยการจัดการเรียนการสอนตามแผนดังกล่าวมีการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พัฒนาทักษะด้านวิชาการและกีฬา อีกทั้งได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยการจัดการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬา ทั้งการแข่งขันกีฬากระชับมิตร การเข้าชมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ การได้พบปะและรับฟังความคิดการถ่ายทอดประสบการณ์ของนักกีฬาทีมชาติซึ่งเป็นนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาโดยการจัดกิจกรรมเข้ารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงของประเทศ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่รวมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งการจัดการให้นักเรียนได้ศึกษางานโครงการพระราชดำริ กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น รับรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกัน ในสังคม มีความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ และมีความภูมิใจในชาติไทยซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนในโครงการ เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคต
สำหรับกิจกรรมที่นำมาพัฒนานักเรียนในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะกีฬา คือกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะกีฬา (ฟุตบอล ฟุตซอลวอลเลย์บอล และตะกร้อ ) ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาของตนเองจากโค้ชทีมชาติ กิจกรรมอบรมเรียนรู้น้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงม เพื่อให้นักเรียน ได้รับความรู้ ตระหนักและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้ด้านวิชาการ ม.6 เป็นการเสริมความรู้วิชาการเพื่อให้นักเรียนนำไปต่อยอดสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา และกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมนี้จะเป็นการเปิดมุมมองของนักเรียนให้มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อไป รมช.ศธ. กล่าว
ทิพวรรณภาพ/ข่าว

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สพฐ.ประชุมกำหนดเกณฑ์คัดกรองโรงเรียนประชารัฐ (รร.ดีใกล้บ้าน) ปี 2561

สำนักงานคณะกรรม …

Powered by moviekillers.com