Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             

             วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายอำนาจแบบ CLUSTER เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) 1 – 18 ,เขตตรวจราชการส่วนกลาง,เขตตรวจราชการศึกษาพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละเขตตรวจราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักต่าง ๆ ในสพฐ. ผู้บริหารระดับสูง และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย ณ โรงแรมรอแยล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า สพฐ. ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยส่วนกลางมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดประชุมขึ้นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 และขับเคลื่อนตามนโยบายของ สพฐ. โดยเชื่อมโยงโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง ให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดความซ้ำซ้อน ประหยัดเวลา และงบประมาณ มีการบริหารงานที่คำนึงถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงได้ประสานความร่วมมือกับประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ หรือ Cluster ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ในการสานต่อนโยบายจากส่วนกลาง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประสานงาน ช่วยเหลือแก้ปัญหาสนับสนุนการปฏิบัติราชการ ให้ข้อเสนอแนะ ทั้งในด้านการบริหาร ด้านวิชาการด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               “สำหรับวัตถุประสงค์หลักของการประชุม ก็เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานหรือรองรับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา ให้มีหน่วยงานประสานงานเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค อีกทั้งเพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายของ สพฐ. ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญต้องปรึกษาหารือกัน ในเรื่องการจัดตั้งสพม. เพิ่มเติม และการจัดอัตรากำลัง การปรับปรุงระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ รวมถึงการรับรองและการรายงานข้อมูลของสพป. และสพม. ต่างๆ ผ่าน Cluster ในเรื่องการย้ายและบรรจุครู และประเด็นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังได้ประชุมเพื่อหาข้อสรุปและคำเสนอแนะตามนโยบายของสพฐ. ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของ สพฐ.ที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยหรือหาแนวทางและบทสรุปให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปฏิบัติงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
               ทั้งนี้การประชุมจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 โดยนอกจากการมอบนโยบายของเลขาธิการ กพฐ. แล้วยังมีการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ข้อติดขัด เพื่อขจัดปัญหาในการทำงาน รวมถึงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะในการบริหารงานของ Cluster สำนักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียน

 

ดูรูปภาพการประชุมได้ที่นี่

About wasan kunnula

Check Also

คำขวัญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒

คำขวัญ พลเอก ปร …