Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก

สพฐ.สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก

สพฐ.สัญจร ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ จุดที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ซึ่งจัดขึ้นเป็นจุดที่ 1 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนได้รับทราบร่วมกันถึงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกิดการรับรู้และเข้าใจ นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการจัดการศึกษาในภาพรวม โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีจัดประชุมขึ้นทั่วประเทศจำนวน 6 จุด คือ จังหวัดพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขตตรวจราชการที่ 17 (จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก) และ เขตตรวจราชการที่ 18 (จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี) จำนวน 533 คน ร่วมรับฟังคำชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างความเข้าใจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ และนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานและนิติการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน รวมถึงการร่วมอภิปรายกลุ่ม การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และการตอบข้อซักถาม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาในด้านต่าง ๆ จากโรงเรียนในเขตตรวจราชการ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าวสู่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสาธารณชนได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขึ้นพื้นฐาน OBECTV.TV ทางเว็บไซต์ https://WWW.Tepeonline.org/ และhttp://www.facebook.Com/spm.39/
ทีมประชาสัมพันธ์ :ภาพ/ข่าว

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สพฐ. แจงมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณและงบลงทุน เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้

สพฐ. แจงมาตรการ …

Powered by moviekillers.com