Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”

สพฐ.ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”

++++ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และนางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ทางถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี โดยร่วมพูดคุยถึง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำหนดให้เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่่น รวมถึงแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งโดยกำหนดให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน ภายใต้กระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน การรู้จักนักเรียนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งต่อภายในและภายนอก โดยแพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังคมควรตระหนักเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์ที่มีคุณภาพต่อเด็ก ๆ เพื่อการช่วยเหลือร่วมกันในเชิงระบบ พร้อมนี้มีผู้บริหารจาก โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนบางลี่วิทยา โรงเรียนบ้านหนองแขม จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก รวมถึงเจ้าหน้าที่จากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560.
ภาพ/ข่าว รุณฤดี เลาหะพันธ์
รับชมย้อนหลัง https://youtu.be/wpBh7tpUJMA

About obeccenter@gmail.com

Check Also

สพฐ. แจงมาตรการป้องกันทุจริตงบประมาณและงบลงทุน เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้

สพฐ. แจงมาตรการ …

Powered by moviekillers.com