Home / โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

นายวัลลพ สงวนนาม
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

นางสุวารี เคียงประพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

นางจิตรารัตน์ มากมูลผล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

นางสาวจารุณี  บุรุษชาต
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ