Home / โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

นายวัลลพ สงวนนาม 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

นางสุวารี เคียงประพันธ์

รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นางจิตรารัตน์ มากมูลผล

ปฏิบัติหน้าที่ 
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

นางสาวจารุณี  บุรุษชาต

ปฏิบัติหน้าที่ 
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

นางสุวารี เคียงประพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่ 
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

นายสุรจักษณ์ ทศรฐ

ปฏิบัติหน้าที่ 
รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

Powered by moviekillers.com