Home / วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู สพฐ.

วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู สพฐ.

วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคม 2560

****************

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล จังหวัด สพท. ไฟล์
1 นางสาวญานิศา  ชนะกุล กระบี่ สพป.กระบี่ 
2 นายมนวีร์  สุนทรโกมล กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร
3 นางสาวปภาพินท์  นิยมพันธ์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4 นางสาวชัชชฌาณีญา  ชวาลปัญญาวงศ์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
5 นางสาวศุทธินี  ป้อมคำ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
6 นางสาวฐิติพรรณ  หอมจิตร์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
7 นางสาวศิริกัญญา  ศิริเลิศ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
8 นางสาวนันทวัน  วงษ์ทรัพย์เจริญ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
9 นางสาวผ่องพรรณ  ขุนหวัง กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2
10 นางสาวกุสุมา  ภูเสตว์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2
11 นางสาวสุทธสิริ  จักษุรัตน์ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3
12 นางสาวกมลวรรณ  นิลสอาด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 4
13 นางสาววิมลมาส  น้อยมุข ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
14 นายธานี  จิตร์รัว ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
15 นางสาวสุจิรา  ศรีปาน ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2
16 นายสกรรจ์  บูรณอารีย์พงษ์ ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2
17 นายสุนทร  กังแฮ ตรัง สพป.ตรัง เขต 2
18 นายดนุพงศ์  บริสุทธิ์ นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
19 นางสาวกุณฑลา  เซ่งลอยเลื่อน นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2
20 นายทิวนภา  ศิริพรหม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
21 นางสาวสุนันทา  ศรีพุฒ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
22 นางสาวสุรัชดา  นาคะ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
23 นางสาวชยาพร  สมเชื้อ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
24 นางสาวเด่นปวีณ์  นามโชติ นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
25 นายสุรศักดิ์  เทพบรรทม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
26 นางสาววิไลพร  คงเกิด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
27 นางสาวประภัสสร  ขุนทอง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
28 นางสาวฝนทิพย์  ทองแก้ว นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
29 นางสาวเพชราภรณ์  คงดี นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
30 นางสาวแพรวพรรณ  ไวทยะเสวี นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2
31 นางสิริรัตน์  บุญลือแก้ว นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2
32 นางสาววาสนา  โชติวุฒิพัฒนา นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2
33 นางสาวกอบทอง  ทองจินดา นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2
34 นางสาวอักษิพร  ปิยะกาญจน์ ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
35 นางสาวนิศากร  แก้วงาม ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
36 นายอรรถพล  ศรีเผือก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
37 นางสาวสุชานันท์  จงนอก ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
38 นางสาวดารณี  สุวรรณคีรี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
39 นายวิชัย  ปิยะวงษ์ ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2
40 นางสาวรพีพร  อ่อนชัย ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2
41 นางสาวพิริยา  จินะแปง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2
42 นางสาวปนัสยา  สังข์ทอง ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2
43 นางสาวสุรีวรรณ  น้อยอิ่ม ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
44 นางสาวขนิษฐา  อาจอ่ำ ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
45 นางสาวทชาศรี  ศุขะพันธุ์ ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
46 นางสาวณัฐกฤษฏ์  กุลชนะพิฑูรย์ ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
47 นางสาวนวรัตน์  ฉิมผูก ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
48 นายธันวา  มหาสวัสดิ์ พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
49 นายศรัณย์   ใฝ่ฝัน พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
50 นางสาวมุนินทร์   จำปางาม พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
51 นางสาวธัญญาเรศ  ตรีคงคา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
52 นางสาวสุธิดา  โต๊ะแสง พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
53 นางสาวพัธยา  ผลากิจ พังงา สพป.พังงา
54 นางสาวแจนจิรา  ทองเจิม พังงา สพป.พังงา
55 นางสาวทิพยรัตน์  นุ่มสวน เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
56 นางสาวอรทัย   เกตุพวงแก้ว เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2
57 นางสาวศิรดา  อ่อนทรัพย์ เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2
58 นายขวัญชัย  เกิดบางนอน ระนอง สพป.ระนอง
59 นางสาวสุชานี  ศรีทอง ระนอง สพป.ระนอง
60 นางสาวบุษราคัม  หอมชื่น ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
61 นายแชมป์  วรรธนะวลัญช์ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
62 นางสาวเสมอใจ  ชูรอด ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
63 นายจักรินทร์  วสวานนท์ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
64 นางสาวศุภักษร  คล้อยวงศ์ ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2
65 นางสาวรัชนี  จิ้มลิ้ม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2
66 นายพิศิษฐ์  สระเอี่ยม ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 2
67 นางสาวศิริลักษณ์  เลิศไกร สงขลา สพป.สงขลา เขต 1
68 นายภาคย์  พรหมสวัสดิ์ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1
69 นางอุบลรัตน์  จันทนา สงขลา สพป.สงขลา เขต 1
70 นายณัฐภัทร  สมคิด สงขลา สพป.สงขลา เขต 1
71 นายอานัส  รุ่งวิทยพันธ์ สงขลา สพป.สงขลา เขต 1
72 นายไตรรัตน์  รามมาก สงขลา สพป.สงขลา เขต 1
73 นางสาวศศธร  นฤมล สงขลา สพป.สงขลา เขต 2
74 นางสาวกนกภรณ์  เหล่าจินวงศ์ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2
75 นายปิติคม  มณีดุลย์ สงขลา สพป.สงขลา เขต 2
76 นางสายใจ  อุซูอิ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3
77 นางสาวธันย์ชนก  หมวกขวัญ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3
78 นางสาวจุฑาลักษณ์  สุวรรณจ่าง สงขลา สพป.สงขลา เขต 3
79 นางสาวภาสกร  ชุมแก้ว สงขลา สพป.สงขลา เขต 3
80 นางสาวนิลุบล  นวลจันทร์คง สงขลา สพป.สงขลา เขต 3
81 นางสาวกนิษฐา  ภัทรธนาพรรณ สงขลา สพป.สงขลา เขต 3
82 นายศราวุธ  ปรองดอง สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 
83 นางปิยพัชร์  ประจงจัด สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
84 นายนปพัชชญ์  ชาญรัตน์อัสวกุล สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
85 นางสาวปัญญาพร  เชื้อมั่ง สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
86 นายสรนัย  กนกกาญจนะ สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
87 นายเกรียงไกร  สังข์ทอง สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
88 นางสาวพิมพ์ศิริ  ไพศาลนันทน์ สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
89 นางสาวณัฐฐินันท์  สุกเกต สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
90 นายณัฐพล  หมายสุข สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
91 นายณัฐกิตติ์  นวลแสง สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
92 นางสาวชลธิชา  ดีบูชา สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
93 นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 
94 นางสาววิลาวัลย์  ขวัญเมือง สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
95 นายธนกฤต  แต่นสุ่ย สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2
96 นางสาวกัญญ์ชิตา  แสงเกิด สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 2
97 นางสาวกมลอร  คุ้มกลัด สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
98 นางสาวญาณิศา  ธัญญการ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
99 นายณรงค์  โอสธีรกุล สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
100 นางสาวธันย์ชนก  กุณฑี สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
101 นางสาวเด่นนภา  พวงมาลี สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
102 นายเมธาวัฒน์  นัยรัตนหิรัญ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
103 นางสาวชุลีวรรณ  อักโขสุวรรณ์ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
104 นายภานุพันธุ์  คชินเผือก สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
105 นางสาววิภารัตน์  ศรีพุฒ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
106 นายเป็นต้น  จินะกุล สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
107 นางสาวมนัสนันท์  นฤมลจิรวุฒิชัย สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
108 นางภิญญรัตน์  เพชรทอง สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
109 นางสาวเสาวภา  นิตย์มี สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
110 นายชวิน  มณีนูน สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
111 นายวรรณพจน์  โอฬารี สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
112 นายศุภโชค  บุญมา สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
113 นางสาวปวิชญา  มาหมื่นไวย กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1
114 นายนรสิงห์  โพธิสุรินทร์ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1
115 นายภาคภูมิ  เพ็งสุวรรณ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1
116 นายณัฐพล  โยธาธิติกุล กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1
117 นายยุทธ  ขวัญเมืองแก้ว กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1
118 นางสาวนิตยา  ชัยมงคล กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1
119 นายสานนท์  คุววัฒนานนท์ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1
120 นางสาววรันธร  เจริญรูป กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1
121 นางสาวบุสริน  บินมานะ ประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10
122 นางสาวศุภกานต์  สุขหอม ประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10
123 นางสาวอุมาวสี  เสรีพรพงศ์ ประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10
124 นายมุรธา  สุขเกษม เพชรบุรี สพม. เขต 10
125 นางสาวพิมพ์พลอย  พงษ์กลัด สมุทรสาคร สพม. เขต 10
126 นายณัฐพล  ตันติสังวรากูร ประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10
127 นางสาวบุษยมาศ  ช่วงชู เพชรบุรี สพม. เขต 10
128 นายภมรเมษย์  เลาหวิรุฬห์กุล สมุทรสาคร สพม. เขต 10
129 นายจักรพงษ์  กิตติพงศ์ธนกิจ ประจวบคีรีขันธ์ สพม. เขต 10
130 นายชุมพล  สิทธิชัย เพชรบุรี สพม. เขต 10
131 นายวรวีร์  ศรีสุขใส เพชรบุรี สพม. เขต 10
132 นายปิยะลาภ  เตียรธิติ สมุทรสาคร สพม. เขต 10
133 นายธวัช  ประดับ สมุทรสาคร สพม. เขต 10
134 นางสาวปัทมรรณ  วัฒนไชย ชุมพร สพม. เขต 11
135 นายธนศร  ธนาศรี ชุมพร สพม. เขต 11
136 นางนันทิยา  หงษ์ทอง สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
137 นายศรัณย์  มัคราช สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
138 นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
139 นางสาวจุฑารัตน์  จิตซื่อ สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
140 นายกชนนท์  ขวัญพุฒ สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
141 นายพัฒนไชยศ์  สวัสดิ์อำไพรักษ์ ชุมพร สพม. เขต 11
142 นางสาวนิศารัตน์  จินา ชุมพร สพม. เขต 11
143 นางเทพสุคนธ์  พรหมพาหะกุล สุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
144 นายปรัชญ์  พันธุรัตน์ นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12
145 นางสาวสรินนาถ  ชูแก้ว พัทลุง สพม. เขต 12
146 นางสาวโนรีด้า  มุสอ พัทลุง สพม. เขต 12
147 นายอมรเทพ  จันทร์เขียว กระบี่ สพม. เขต 13
148 นายบดินทร์  บัวเกตุ กระบี่ สพม. เขต 13
149 นางนุชจรีย์  ผลจันทร์ ตรัง สพม. เขต 13
150 นางสาวธนวรรณ  พรพงษ์ ระนอง สพม. เขต 14
151 นายพรอนันต์  ลือสกุล ระนอง สพม. เขต 14
152 นายเทวินทร์  ถนอมสิน พังงา สพม. เขต 14
153 นางสาวรัชนี  จันทร์คง ระนอง สพม. เขต 14
154 นายอนิรุธ  พรหมเจริญ พังงา สพม. เขต 14
155 นายธวัชชัย  ชุมคง กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2
156 นางสาวดุสิตา  เลิศไกร กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2
157 นายนรินทร์  สุขพิลาภ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2
158 นายราชศักดิ์  จิตต์บุญธรรม กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2
159 นายมิติ  โอชสานนท์ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2
160 นายศิวาพัชญ์  บำรุงเศรษฐพงษ์ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2
161 นางสาวจีรพร  วงษ์ขันธ์ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2
162 นางสาวอร  ไทรหอมหวล กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2
163 นางสาวรวิญาณี  สีห์สราญ กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2
164 นายธนาธิป  ศรีปาล กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 2
165 นายดรัณภพ  สุวรรณโน นนทบุรี สพม. เขต 3
166 นางสาวมาศสิริ  เหมือนเพชร พระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3
167 นายพีรภัทร  ฉัตรสุวรรณ นนทบุรี สพม. เขต 3
168 นางสาวศศิวิมล  แสงกรด นนทบุรี สพม. เขต 3
169 นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร นนทบุรี สพม. เขต 3
170 นายรัฐพงษ์  ชูติกัณฑ์ นนทบุรี สพม. เขต 3
171 นางสาวอังคณา  วิรัชกุล นนทบุรี สพม. เขต 3
172 นางสาวพิมพ์ประไพ  หนูจ้อย พระนครศรีอยุธยา สพม. เขต 3
173 นางสาวธวัลกร  อาจสาลี ปทุมธานี สพม. เขต 4
174 นายเอกราช  ช่างเกตุ ปทุมธานี สพม. เขต 4
175 นางสาวพรพิสาข์  จุนขุนทด สระบุรี สพม. เขต 4
176 นางสาวภิรญา  เชื้อเล็ก สระบุรี สพม. เขต 4
177 นางสาวพรรณราย  ชีวกานนท์ สระบุรี สพม. เขต 4
178 นายวชิระ  อิโน สระบุรี สพม. เขต 4
179 นางสาววราภรณ์  สนริ้ว สระบุรี สพม. เขต 4
180 นายสมบูรณ์  คล่องแคล่ว ปทุมธานี สพม. เขต 4
181 นายสุรัตน์  กำลังเลิศ ปทุมธานี สพม. เขต 4
182 นายนัฐวุฒิ  สลางสิงห์ ปทุมธานี สพม. เขต 4
183 นายอิทธิศักดิ์  ศิริจันทร์ สระบุรี สพม. เขต 4
184 นางสาวสิรินัดดา  ร่วมพร สระบุรี สพม. เขต 4
185 นางสาวกิรติกาญจน์  เมฆแสงสี ปทุมธานี สพม. เขต 4
186 นายณรงค์ศักดิ์  สุทธิบุญ สระบุรี สพม. เขต 4
187 นางสาวณัฐภัชสร  รื่นกมล ปทุมธานี สพม. เขต 4
188 นายจักรกฤษ  ศิริมังคโล ปทุมธานี สพม. เขต 4
189 นายพิทักษ์ชัย  มาดาโต ปทุมธานี สพม. เขต 4
190 นายฐปนนท์  โชคสกุล ปทุมธานี สพม. เขต 4
191 นายพีระสิทธิ์  เปะประโคน ปทุมธานี สพม. เขต 4
192 นางสาวพัชยาภรณ์  พึ่งสว่าง ปทุมธานี สพม. เขต 4
193 นายศุภณัฐปรัชญา  ทำนุ สระบุรี สพม. เขต 4
194 นางสาวจินตนา  เตชะชมภูเวทย์ ปทุมธานี สพม. เขต 4
195 นางสาวจรัสศรี  สำโรง สระบุรี สพม. เขต 4
196 นางสาวชุติมาภรณ์  บุญราช สระบุรี สพม. เขต 4
197 นายเมธี  พรมวงค์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8
198 นางสาวนาทชนก  เขม้นเขตกิจ กาญจนบุรี สพม. เขต 8
199 นางสาวพิชญ์สุดา  จำปาสัก กาญจนบุรี สพม. เขต 8
200 นางสาววรัญญา  อุดมกุศลศรี ราชบุรี สพม. เขต 8
201 นางสาวสุภาภรณ์  คุ้มเกิด ราชบุรี สพม. เขต 8
202 นางสาวพิชชาพร  เอกดำรงกิจ ราชบุรี สพม. เขต 8
203 นายธีรพงศ์  จิตเจริญ กาญจนบุรี สพม. เขต 8
204 นายเทพพนม  เฉลิมวิบูลย์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8
205 นายนท  ศานติคีตา ราชบุรี สพม. เขต 8
206 นางสาวปาจรีย์  โชติศิริคุณวัฒน์ ราชบุรี สพม. เขต 8
207 นายพัสกร  คงกินเก ราชบุรี สพม. เขต 8
208 นายศุภโชติ  บุญไว กาญจนบุรี สพม. เขต 8
209 นายนรรฆพล  สังวรณ์ กาญจนบุรี สพม. เขต 8
210 นายรุจิกร  ตุลาธาร กาญจนบุรี สพม. เขต 8
211 นายพรชัย  คล้ายศิริ ราชบุรี สพม. เขต 8
212 นางสาวสุลัดดา  ยี่รัญศิริ กาญจนบุรี สพม. เขต 8
213 นายภพธรรม  สุจเจริญ กาญจนบุรี สพม. เขต 8
214 นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี ราชบุรี สพม. เขต 8
215 นางพัชรี  มณีเนตร นครปฐม สพม. เขต 9
216 นายพชรวิทย์  มณีเนตร นครปฐม สพม. เขต 9
217 นายณุรัตน์  แย้มฉาย นครปฐม สพม. เขต 9
218 นางสาวรัมภรดา  จันทร์สุข นครปฐม สพม. เขต 9
219 นายวัชรพล  พันธุ์ค้า สุพรรณบุรี สพม. เขต 9
220 นางสาวอานัตชา  เจียมพุก สุพรรณบุรี สพม. เขต 9
221 นายอุเทศ  อาชาทองสุข สุพรรณบุรี สพม. เขต 9
222 นายสรณัฐ  ทนงศักดิ์วิเศษ สุพรรณบุรี สพม. เขต 9
223 นายวัชรพงษ์   ธรรมวิชิต สุพรรณบุรี สพม. เขต 9
224 นางสาวมนัสนันท์  ศรีสังข์งาม สุพรรณบุรี สพม. เขต 9
225 นางสาวดีธนา  แย้มวงษ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
226 นายจักรกฤช  จิตรเที่ยง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
227 นางสาวธันยพร  พวงสายใจ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
228 นายเรืองเดช  ธรรมใจกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
229 นางสาวบุษกร  สันเทพ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
230 นางสาวศุภัทติกร  ยศชูเกียรติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
231 นางสาวปุณยนุช  คำจิตแจ่ม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
232 นางสาวภัทรวดี  เสาร์แดน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
233 นางสาวณัฐวริน  พูลสวัสดิ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
234 นางสาวจริยพร  แตงขุด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
235 นางสาวกัญญาณี  สอนวงแก้ว สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
236 นายสถาพงษ์  คงสมพงษ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
237 นายพิสิฐ  สุวรรณนิมิตร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
238 นางสาวปุณยธร  กลัดทอง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
239 นางสาวนฤมล  ศิลาวงษ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
240 นางสาวสมฤทัย  มวลเสียงใส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
241 นายจารุวัฒน์  ทองชูใจ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
242 นางสาวสินีรัตน์  ประวัณโณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
243 นายจีระศักดิ์  วงศา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ.
244 นายถิรเดช  นุสิทธิภาพ ขอนแก่น สพม. เขต 25
245 นายอัครินทร์  คำงาม ขอนแก่น สพม. เขต 25
246 นางสาวกนกวรรณ  วันโพนทอง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2
247 นางสาวลลิดา  ทองรัตน์ ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2
248 นางสาวเจนจิรา  ห้วยทราย ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2
249 นางสาวนลินนิภา  หล่อนิมิตดี จันทบุรี สพม. เขต 17
250 นางสาวเกศราพรรณ  แก้วพินิจ จันทบุรี สพม. เขต 17
251 นายอภิชาติ  สมโศก จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
252 นางสาวนิรมล  ศรีสวัสดิ์ ชลบุรี สพม. เขต 18
253 นางสาวสุปรียา  ยุวศรี ชลบุรี สพม. เขต 18
254 นายกิตติภาส  ศรีหะ ชลบุรี สพม. เขต 18
255 นางสาวลลิตสินี  วิศรียาธร ชลบุรี สพม. เขต 18
256 นางสาวนันทวรรณ  เฮ็งเจริญ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
257 นายปิติพงศ์  พาโสมนัสสกุล ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
258 นางสาวสุดารัตน์  ปานมีศรี ชลบุรี สพม. เขต 18
259 นายญาณากร  จันทะคัด ชลบุรี สพม. เขต 18
260 นางสาววิภาดา  ยี่สุ่นแย้ม ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
261 นายอรัญ  สาหร่าย ชลบุรี สพม. เขต 18
262 นายเทอดสกุล  สืบเทพ ชลบุรี สพม. เขต 18
263 นางสาวกมลชนก  เสนฤทธิ์ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3
264 นายวิศวะ  หมื่นจิตร ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
265 นายอานุภาพ  ทิพนนท์ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3
266 นายวสุ  สุขสถิตย์ ตราด สพม. เขต 17
267 นางสาวชัญญา  กลิ่นกำเนิด ตราด สพป.ตราด 
268 นางสาวอุไรวรรณ  พรมวงษา ตราด สพม. เขต 17
269 นางสาวธันยพร  ตรีสุคนธ์ ตราด สพป.ตราด 
270 นายวิทยา  งามมาศ ตาก สพป.ตาก เขต 1
271 นายวัชรพงศ์  พลับจีน ตาก สพป.ตาก เขต 2
272 นายณัฐพงษ์  จินะใจ ตาก สพป.ตาก เขต 2
273 นายประคอง  ศรีบุรี ตาก สพป.ตาก เขต 2
274 นางสาวรุ่งวีรยา  พินิจวงษ์ ตาก สพป.ตาก เขต 2
275 นางสาวสาวิตรี  ใจงาม นครนายก สพม. เขต 7
276 นางสาวนลินทิพย์  ล้อมวงษ์ นครนายก สพป.นครนายก
277 นายจตุพล  จั่นกัน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2
278 นายศุภฤกษ์  ทองศรี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2
279 นางสาวไอศิกานต์  ประทุมชัย นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5
280 นางสาวกัญญารัตน์  พูลแก้ว นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5
281 นางสาวภัทราพร  เดชพร นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 3
282 นายโกวิทย์  โชติพินิจ นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4
283 นางเสาวลักษณ์  แบนสูงเนิน นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 4
284 นางสาวสุธาสินี  งามพุ่ม ปราจีนบุรี สพม. เขต 7
285 นางสาวธสธร  ศรีสาตร์ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2
286 นางสาวสิริรัตน์  แสงทอง พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1
287 นางสาวธัญลักษณ์  สมคะเณย์ ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2
288 นางสาวณัฐชา  วงศ์เวียน ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 2
289 นายจักรพงษ์  สุดดี ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
290 นายคเณศ  นามนัย ระยอง สพม. เขต 18
291 นางสาวพัชรมัย  ทองแดง ระยอง สพม. เขต 18
292 นางกมลทิพย์  ออสันตินุตสกุล ระยอง สพม. เขต 18
293 นางสาวธิติวรกานต์  เข็มบุปผา ระยอง สพป.ระยอง เขต 2
294 นางสาวกานต์พิชชา  เซมื่อ ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
295 นายสันติ  คำทอง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
296 นายพชร  ศรีบุญเรือง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
297 นางสาวขวัญชนก  ไทยนา ลพบุรี สพม. เขต 5
298 นางสาวมณฑิชา  วิริยะ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2
299 นายวัชรศักดิ์  รักสงบ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2
300 นายอภิวุฒิ  ศิริชัย ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2
301 นางสาวเอนิการ์  พลอยสมบูรณ์ ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 2
302 นางสาวสุนิสา  ศรีภา สกลนคร สพม. เขต 23
303 นายธวัชชัย  พรมสุวรรณ์ สกลนคร สพม. เขต 23
304 นางสาวปาณิสรา  ทองยา สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2
305 นางสาวอารยา  กำแหงมิตร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 2
306 นายสุวพิชญ์  ไวเลิศปัญญาคุณ สระแก้ว สพม. เขต 7
307 นางสาวจาฬญา  อ่อนน้อม สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2
308 นายจันทวาศ  ตุ้มจงกล สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2
309 นางสาวจุฑามาศ  ชนะภัย สมุทรปราการ สพม. เขต 6
310 นายวรกร  กลิ่นเกิด สมุทรปราการ สพม. เขต 6
311 นางสาวสุภญา  แจ้งเวชยากร สมุทรปราการ สพม. เขต 6
312 นายบุญญฤทธิ์  สหุนันต์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6
313 นางสาวพัตสลาภรณ์  สนธิ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
314 นายอภิณัฐ  ภู่ก๋ง สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
315 นางสาวอนุศิริ  ชิณศรี สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
316 นางสาวพิชญมณย์  กรฐิติรัตน์ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
317 นางสาวฉัตราภรณ์  สัตยารังสรรค์ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
318 นางสาวเจตสุภา  โพธิกุล สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
319 นายกฤษนันท์  วีระพันธ์พัฒนา สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
320 นางสาวกฤติยาภรณ์  สุริยะลังกา สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
321 นางสาวพิราวรรณ  สมมิตร สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
322 นายสรเดช  บุญประดิษฐ์ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
323 นางสาวพรทิพย์  โตสงวน สุรินทร์ สพม. เขต 33
324 นางสาวพิณทิพย์  ทวีผล สุรินทร์ สพม.เขต 33
325 นางสาววรวรรณ  ทรงชาติ อ่างทอง สพม. เขต 5
326 นางสาวธิชากร  มั่นจีน อ่างทอง สพป.อ่างทอง
327 นายสกลกริต  วรรณสวาท อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
328 ส.ต.ต.หญิงขวัญจิตต์  วรชินา อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2
329 นางสาวแพรวา  ถาวรสถิตย์ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 4
330 นางกชรัตน์  จันทร์งาม อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 4
331 นายสิทธิชัย  จารุศิลป์ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 4
332 นางสาวนันทกานต์  บุตตา อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
333 นางสาวทรรศิกา  อ่างแก้ว อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
334 นางสาวทัศนีย์  เวียงวิเศษ ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 4
335 นางสาววิชชุดา  องค์มาลัย ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2
336 นายทฤษศวรรษ  วรฉัตร จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 2
337 นายอภิชาติ  คงเพชร ชลบุรี สพม. เขต 18
338 นางสิริกร  บุดดีคำ ชลบุรี สพม. เขต 18
339 นายศุภวัฒน์  อังคะสี ชลบุรี สพม. เขต 18
340 นางสาวจุฑาภรณ์  แสนเพ็ชร ชลบุรี สพม. เขต 18
341 นายจตุพร  ผ่องลุนหิต ชลบุรี สพม. เขต 18
342 นางสาวจริยา  สุนทรหาญ ชลบุรี สพม. เขต 18
343 นางสาวลักษมณ  ศรีษะเกตุ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2
344 นางสาวนิภาพร  คิดร่วม นครนายก  สพป.นครนายก
345 นางสาวเนตรทราย  หิรัญศรี นครราชสีมา สพม. เขต 31
346 นายอัครวรรษ  หมั้นทรัพย์ นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5
347 นายนิพัทธ์  กลั่นเจริญ นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 5
348 นายธีระพล  เจริญศิลป์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
349 นางสาวกฤษติยา  วันทอง นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
350 นางสาววริษฐา  สุทธิวิลัย นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
351 นายสมอารีย์  วรรคจันทร์ ปราจีนบุรี สพม. เขต 7
352 นางสาวณัฐทยา  เมตตา ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
353 นางสาวศิรินภา  สายบัวต่อ พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 
354 นายนวพล  ปราณีต พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 
355 นายณรงค์ศักดิ์  อุปัญ มุกดาหาร สพม. เขต 22
356 นายวรเทพ  มัธยมนันทน์ ระยอง สพม. เขต 18
357 นายกมลวิทย์  ยุระตา ระยอง สพม. เขต 18
358 นางสาววนิตา  แก้วพิภพ ระยอง สพม. เขต 18
359 นางสาวสุนิตา  สายทองสถิตย์ ระยอง สพป.ระยอง เขต 2
360 นางสาวธัญธร  จันนามอม ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
361 นางสาวเบญจวรรณ  มีแก้ว ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
362 นางสาวมนัสวี  สรรเสริญ ระยอง สพป.ระยอง เขต 2
363 นายธนาบัตร  วิริยะอุดมเสถียร ลพบุรี สพม. เขต 5
364 นางสาวพุทธมาตย์  ยาคง เลย สพม. เขต 19
365 นายปิยะบุตร  ทุ่งโพธิ์ สระแก้ว สพม. เขต 7
366 นางสาวสุภาพร  บุญชัย สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1
367 นายธนัท  เรืองพรรณกุล สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
368 นางสาวทัศนีย์  กาดีวงค์ อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
369 นายชัยนาท  เปี่ยมวาสนา ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 4
370 นายศราวุฒิ  การีรัตน์ ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 3
371 นางสาวอรนุช  ทองเปลว ชลบุรี สพม. เขต 18
372 นางชนัดดา  คุ้มบุญ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 3
373 นางสาวรัตน์ชฎาพร  ลักษณะโยธิน ตราด สพป.ตราด
374 นางสาวหฤทัย  วิจารย์ นครนายก สพม.เขต 7
375 นางสาวศุภาพิชญ์  ชอบสุข นครนายก สพป.นครนายก 
376 นายปฏิวัติ  จันทนุกูล นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 
377 นายอนุชา  สามุงคุณ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2
378 นางวิภาวี  แสวงหา ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2
379 นายพีระกรณ์  ทะชิตะสิงห์ สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
380 นางสาวจรรยาภรณ์  บัวผาง สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1
381 นายภัทรพงศ์  ทรัพย์เจริญ สมุทรปราการ สพม. เขต 6
382 นางสาววลัยพร  สายสมบัติ อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 5
383 นายวิทยา  วงศ์วิชา ขอนแก่น สพม. เขต 25
384 นายเทวินทร์  แดงพรม ฉะเชิงเทรา  สพม. เขต 6
385 ร.ต.อ.พิพิธชัย  สร้อยชมภูพงศ์ นครพนม สพม. เขต 22
386 นายภาณุมาศ  ควนพิน ระยอง สพม. เขต 18
387 นายณัฐพงษ์  ศึกสงคราม สมุทรปราการ สพม. เขต 6
388 นายอานุภาพ  พันธุ์ค้า สมุทรปราการ สพม. เขต 6
389 นายภาณุวัฒน์  พลมณี ขอนแก่น สพม. เขต 25
390 นายกริช  บุญนิล เชียงราย สพม. เขต 36
391 นายอรุณ  กัณหา ระยอง สพม. เขต 18
392 นางสาวอุทิศาวดี  คำจุมพล เลย สพม.เขต 19
393 นายศรัญย์  สลัดทุกข์ สมุทรปราการ สพม. เขต 6
394 นางสาววรางคณา  พรหมน้ำดำ ชลบุรี สพม. เขต 18
395 นางสาวกิ่งกาญ  แสงสุริยะ สระแก้ว สพม. เขต 7
396 นางสาวศิริพร  จันทสอน บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
397 นายรัชชาพงษ์  นุตเจริญ ตราด สพป.ตราด
398 นายศุภฤกษ์  วัฒนศรี ระยอง สพม. เขต 18
399 นางสาวสลิตตา  พลศรีลา สกลนคร สพม. เขต 23
400 นางสาวสิริภัทรา  ปิดทอง จันทบุรี สพม. เขต 17
401 นางสาวพนิดา  ผาทอง บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
402 นางสาวขนิษฐา  แก้วเมือง ปราจีนบุรี สพม. เขต 7
403 นางสาววิลาสินี  นิธิกุล บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
404 นายอัครพลชัย  คาดหมาย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
405 นางสาววรรณีย์  ชาติรัมย์ บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
406 นางสาวสุภนิช  เขื่อนพันธุ์ จันทบุรี สพม. เขต 17
407 นางฐิตารีย์  พงษ์สายเจริญ ฉะเชิงเทรา  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
408 นางสาวชฎาธาร  ใจกล้า เชียงราย สพม. เขต 36
409 นางสาวอารียวัฒน์  พงษ์นิรันดร บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
410 นางขวัญชนก  คลังทอง บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
411 นางสาวปารวี  เขมโชติกูร บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
412 นางสาวศุภรัตน์  โนนแก้ว อุบลราชธานี สพม. เขต 29
413 นางสาววริษา  การิโส กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24
414 นางสาวชนิกานต์  ปนรัตน์ ขอนแก่น สพม. เขต 25
415 นางสาวภัสสร  เฉิดทรัพย์ ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
416 นางสาวกะฐิน  ธรรมโชติตระกูล เชียงราย สพม. เขต 36
417 นางสาวพรกนก  กิตติวรวุฒิ นครพนม สพม. เขต 22
418 นางสาวสราลี  สีงาม นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
419 นายธงชัย  ปุยฝ้าย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
420 นางสาวมติมนต์  ชาวบ้านใน บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
421 นายชยณัฐ  เขียวขจร ปราจีนบุรี สพม. เขต 7
422 นางสาวชนาพร  เมฆดี พิษณุโลก สพม. เขต 39
423 นางสาวจันทร์จรัส  ดีน้อย เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
424 นางสาวรังสิยา  ฉิมพาลี พิจิตร สพม. เขต 41
425 นางสาวกวิสรา  ภูอภิชาติดำรง พิจิตร สพม. เขต 41
426 นางสาวมุกรินทร์  นิลโกศล ระยอง สพม. เขต 18
427 นางสาวชนัดดา  เหมวิรัชชัย ระยอง สพป.ระยอง เขต 2
428 นางสาวกมลชนก  เสนานิคม ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
429 นางสาววิภาดา  รุจิระกุล ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2
430 นางสาวภูษณิศา  พรมรักษา ลพบุรี สพม. เขต 5
431 นางสาวธัญพิชชา  จำปาทิพย์ ลพบุรี สพม. เขต 5
432 นางสาวณัฐวรรณ  มินะสิงห์ สกลนคร สพม. เขต 23
433 นางสาววีนัส  วงค์ศรีดา สกลนคร สพม. เขต 23
434 นางสาวศุภนิดา  เวือมประโคน สกลนคร สพม. เขต 33
435 นางสาวพรรณิดา  ดีชัย อ่างทอง สพป.อ่างทอง
436 นางสาววีริยา  ภูถาวร อุดรธานี สพม. เขต 20
437 นางสาวชลชลัช  เขื่อนพงศ์ อุดรธานี สพม. เขต 20
438 ส.อ.ณัฐพล  เจริญบุตร ชัยภูมิ สพม. เขต 30
439 นางสาวทวีพร  กล่ำเทพ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3
440 นางสาวคีตภัทร  นาควันดี เพชรบูรณ์ สพม. เขต 40
441 นายพนม  ทองสุ่ม สมุทรปราการ สพม. เขต 6
442 นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์ อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2
443 นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล จันทบุรี สพม. เขต 17
444 นายธนวัฒน์  ทองจันทร์ ชลบุรี สพม. เขต 18
445 นายศุภเมฆ  เพชรอุดม นครสวรรค์ สพม. เขต 42
446 นายชนาณัติ  ศรีคัดเค้า พิจิตร สพม. เขต 41
447 นายจุมพล  เพิ่มสิน สมุทรปราการ สพม. เขต 6
448 นายณัฐพล  ศิริบรรลือหาญ อ่างทอง สพป.อ่างทอง 
449 นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์ ชลบุรี สพม. เขต 18
450 นายนัทวุฒิ  กะตะสีลา ตาก สพป.ตาก เขต 2
451 นางสาวภัคเนตร  พุทธิโภคิน ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
452 นางสาวพัทธนันท์  ธนสมบัติธิติชัย ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2
453 นางสาวกังสดาล  รามศิริ อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 4
454 นายนันทวัฒน์  เนียมหัตถี บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
455 นายสมโภชน์  พูลเขตกิจ พิจิตร สพม. เขต 41
456 นางสาวชญาญ์พัฏฐ์  วรภรไพศาล ชัยภูมิ สพม. เขต 30
457 นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ พิจิตร สพม. เขต 41
458 นางสาวสุดารักษ์  อุ่นวงศ์ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
459 นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี อุบลราชธานี สพม. เขต 29
460 นายกีรติพัฒน์  พัฒนะราช ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
461 นางวิชาดา  เจริญชนม์ ชลบุรี สพม. เขต 18
462 นายไพบูลย์  ณ เชียงใหม่ เชียงราย สพม.เขต 36
463 นายชัยวัฒน์  ข้ามหก เชียงราย สพม. เขต 36
464 นางสโรชา  นพเวช ตราด สพม. เขต 17
465 นายกฤตยชญ์  หุนารัตน์ บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
466 นางสาวสนธยา  คนหาญ มุกดาหาร สพม. เขต 22
467 นางสาววันวิษา  ไกรวัล ระยอง สพม. เขต 18
468 นางสาวดาลัด  ด่านแพ ระยอง สพม. เขต 18
469 นางสาวสุภาพร  เตชะผล ระยอง สพม. เขต 18
470 ว่าที่ร.ต.กิตติ  วะราหล เชียงราย สพม. เขต 36
471 นายพรพัฒ  บานแย้ม เชียงราย สพม. เขต 36
472 นายนพรัตน์  บูรณะถาวร ระยอง สพป.ระยอง เขต 1
473 นายธีรวัฒน์  วัฒนาศีล ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
474 นางสาวพิมพ์ศิริ  บูรณะถาวร ระยอง สพป.ระยอง เขต 1