Home / ผู้บริหาร สพฐ.

ผู้บริหาร สพฐ.

โครงสร้างการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอำนาจ วิชยนุวัติ
(รักษาการ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายสนิท แย้มเกษร

นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพีระ รัตนวิจิตร
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา​
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัลลพ  สงวนนาม
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน