Breaking News
Home / ผู้บริหาร สพฐ.

ผู้บริหาร สพฐ.

โครงสร้างการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอำนาจ วิชยนุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายสนิท แย้มเกษร

นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ว่าง –
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวัลลพ  สงวนนาม
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน