Home / ผู้บริหาร สพฐ.

ผู้บริหาร สพฐ.

โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ว่าง- 
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน