Home / ผู้บริหาร สพฐ.

ผู้บริหาร สพฐ.

โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

นายณรงค์ แผ้วพลสง
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางสุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

Powered by moviekillers.com