Home / ผู้บริหาร สพฐ.

ผู้บริหาร สพฐ.

โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

– ว่าง –
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ว่าง –
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ว่าง – 
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายสนิท แย้มเกษร

 

นายสนิท แย้มเกษร
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน