Home / ผู้บริหาร สพฐ.

ผู้บริหาร สพฐ.

โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   
  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นายสนิท แย้มเกษร

นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพีระ รัตนวิจิตร
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

– ว่าง –
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ว่าง –
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน