Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ E2 ครั้งที่ 9/2559

ผลประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ E2 ครั้งที่ 9/2559

wu6a7183

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ (คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : Public-Private Steering Committee) ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) : E2 ประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำงานดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2001 อาคาร 100 ปี SCG โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนคณะทำงานกลุ่มย่อยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมหารือ โดยมีผลการประชุมในประเด็นที่สำคัญ สรุปดังนี้

• เตรียมลงนามความร่วมมือ และ Kick Off Open House Road show ครั้งแรก

คณะทำงาน Re-branding & Excellent Model School รายงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้เตรียมการจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ Excellent Model School (EMS) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับสถานประกอบการ 14 แห่ง โดยมี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการวิทยาลัยต้นแบบ 46 แห่ง ร่วมในพิธีลงนาม ในเช้าวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบความเป็นเลิศ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การจัดหาสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครูและบุคลากรร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และฝึกฝนประสบการณ์นักศึกษาในสถานประกอบการ โดยที่ประชุมมีความเชื่อมั่นว่า การลงนามความร่วมมือร่วมกันครั้งนี้ สถานประกอบการจะได้คนตรงกับความต้องการอย่างแน่นอน เพราะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมกันตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งหมายถึงการที่เด็กอาชีวะก็จะมีงานทำหลังจบการศึกษาด้วยเช่นกัน

พร้อมกันนี้ จะมีกิจกรรม Open House Road show ภายใต้ชื่อ "EMS Roadshow" ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โดยจะเปิดวิทยาลัยต้นแบบความเป็นเลิศแห่งแรก คือ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ซึ่งจับคู่กับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยกระดับความเป็นเลิศสาขาการโรงแรม ซึ่งการ Open House จะช่วยสร้างประสบการณ์ตรงให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักเรียนระดับมัยธมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน หน่วยงาน และสถานประกอบการในท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ให้ได้เข้ามาสัมผัสกับขีดความสามารถทั้งด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ความพร้อมด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการเรียนในสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ ในส่วนของบริษัทก็จะมาโชว์ศักยภาพและความเชี่ยวชาญที่จะช่วยส่งเสริมให้วิทยาลัยมีคุณภาพมากขึ้น ผลิตกำลังคนตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

หลังจากนั้น จะได้เตรียมแผนงานจัดกิจกรรม Open House Road show ในปี 2560 ในสถานศึกษาที่เป็นตัวแทนภาคใน 6 พื้นที่ทั่วประเทศตามลำดับ คือ

  • ภาคกลาง  ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จ.สระบุรี กับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG, บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ฤทธา จำกัด, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) : สาขาการก่อสร้าง งานเครื่องกลไฟฟ้า งานอุตสาหกรรมการผลิต ช่างไฟฟ้า

  • ภาคเหนือ  ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จ.ลำปาง กับบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด : สาขาเทคนิคยานยนต์

  • กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวิทยาลัยพณิชยการบางนา กับบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด : สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จ.ขอนแก่น กับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด : สาขาพืชศาสตร์ ช่างกลเกษตร

  • ภาคตะวันออก  ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี กับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG : สาขาช่างอากาศยาน Mechatronic Instrument

  • ภาคใต้  ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา กับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCG : สาขางานไฟฟ้าควบคุม งานเครื่องกล

● การจัดทำ Database of Demand & Supply

คณะทำงานได้รายงานก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความต้องการ (Demand) และการผลิต (Supply) ว่ามีความก้าวหน้าไปมาก โดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของข้อมูลก่อนนำมาใช้วางแผนต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้มีการพิจารณาข้อมูลแบบเจาะลึกลงในรายละเอียด เช่น ข้อมูลตำแหน่งงานในสถานประกอบการมีเพียงพอสำหรับผู้ที่เรียนจบอาชีวะทุกคน แต่เหตุใดจึงมีจำนวนคนเข้าทำงานน้อยกว่าความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากคุณภาพของเด็กเอง การได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินไป หรือเรื่องของการเดินทาง ดังนั้นในเรื่องนี้ควรจะต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้พบ เพื่อจะได้แก้ไขได้ตรงจุด

● การจัดทำ Standards & Certification Center

ขณะนี้คณะทำงานร่วม 4 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และภาคเอกชน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้กฎหมายแรงงานในส่วนของค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (NQF) ที่มีอยู่ 8 ระดับ เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
28/11/2559

About obeccenter@gmail.com

Check Also

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

    ผ …