Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รองเลขาธิการ กพฐ. ปฐมนิเทศผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก

รองเลขาธิการ กพฐ. ปฐมนิเทศผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก

922765

รองเลขาธิการ กพฐ. ปฐมนิเทศผอ.สถานศึกษาก่อนแต่งตั้ง หน่วยพัฒนาที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานปฐมนิเทศการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 12 เขตตรวจราชการที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้รับการพัฒนาจำนวน 191 จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนำการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีนายประพฤทธิ์ สุขใย ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะวิทยากรพี่เลี้ยง และกรรมการ Coaching ร่วมให้การต้อนรับ.
วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ช่าว

About obeccenter@gmail.com

Check Also

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

    ผ …