Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สพฐ.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

          19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร นพ.ธีระเกียรติ เจริฐเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) บรรยายพิเศษ และเปิดการประชุมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 9 ถึง รุ่นที่ 13/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพัฒนาฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดทาง Video Conference พร้อมกันทั้ง 5 หน่วย 4 ภูมิภาค

          รมว.ศธ. กล่าวว่า ศึกษานิเทศก์เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สพฐ. ต้องรับผิดชอบพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคม ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าไปนิเทศการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมคิดร่วมทำ และร่วมพัฒนาอย่างเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์นั้น มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีวิทยากรบรรยาย วิทยากรพี่เลี้ยงที่ สพฐ.ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ สามารถร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับทุกท่านได้เป็นอย่างดี

          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า เพื่อให้การศึกษาได้รับการพัฒนาและมีศึกษานิเทศก์ที่มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม พร้อมปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 780 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 221 คน จำนวน 1,001 คน แบ่งการดำเนินการพัฒนาเป็น 4 ภูมิภาค กำหนดหน่วยในการดำเนินการพัฒนาเป็น 5 หน่วยพัฒนาฯ รุ่นที่ 9-13 ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นที่ 9 ภาคกลาง ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จำนวน 265 คน / รุ่นที่ 10 ภาคเหนือ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 192 คน / รุ่นที่ 11 ภาคใต้ ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น จำนวน 203 คน และรุ่นที่ 13 ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ๊นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 215 คน ซึ่งมีการดำเนินการพัฒนาพร้อมกันทั้ง 5 หน่วยพัฒนา ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึง 22 เมษายน 2561 โดยใช้หลักสูตรการพัฒนา ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด แบ่งการดำเนินการพัฒนาเป็น 3 ระยะ สำหรับการพัฒนาครั้งนี้ เป็นระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ระยะเวลา 8 วัน จากนั้นจึงจะเริ่มพัฒนาในระยะที่ 2 เป็นการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 20 วัน และระยะที่ 3 นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระยะเวลา 4 วัน โดยผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมีระยะเวลาการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินระหว่างการพัฒนาและ
เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

About wasan kunnula

Check Also

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและรับฟังผลการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายการบริหารการศึกษา

นายไกรเสริม โตท …