Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9 ราย

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 3 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 6 ราย ดังนี้

เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 ดังนี้

1) นางปานทอง ยั่งยืน  โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป.ยโสธร เขต 2 
2) นางรัชดาภรณ์ สูงสุด  โรงเรียนวนาสวรรค์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
3) นางประยงค์ สายะสมิต  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 6 ราย ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 ดังนี้

1) นายปรีชา มากมณี  โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง สพม.เขต 12
2) นายพิชัย บุษรารัตน์  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง สพม.เขต 12 
3) นายอาคม มากมีทรัพย์  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จังหวัดนครปฐม สพม.เขต 9 
4) นายสุรินทร์ มั่นประสงค์  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 
5) นายบุญทวน บัวจันทร์  โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์) สพป.สุโขทัย เขต 2 
6) นายสมสุข เพชรกาญจน์  โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2) สพป.สงขลา เขต 2

 

 

ข่าวจากเว็บไชต์ : สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

About wasan kunnula

Check Also

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและรับฟังผลการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายการบริหารการศึกษา

นายไกรเสริม โตท …