Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ โอนงบประมาณ-อัตรากำลัง ศธ.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ โอนงบประมาณ-อัตรากำลัง ศธ.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ โอนงบประมาณ-อัตรากำลัง ศธ.


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนงบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ข้อ ๓ (๒) และ (๔) กำหนดให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด และเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินงบประมาณ และทรัพย์สินของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทั้งกระทรวง โดยต้องไม่เพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒) และ (๔) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศให้โอนงบประมาณและอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามบัญชี ๑ บัญชี ๒ บัญชี ๓ และบัญชี ๔ แนบท้ายประกาศนี้ ไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

About wasan kunnula

Check Also

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและรับฟังผลการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายการบริหารการศึกษา

นายไกรเสริม โตท …