Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพฐ.

ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพฐ.

ครม.อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพฐ.


มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) เสนอแต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 3 คน/รูป ดังนี้

1. พระพรหมบัณฑิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพุทธศาสนาและการศึกษา) 
2. นายวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาเอกชนและด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ) 
3. รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารการศึกษา)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
 

 

 

 

Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร

About obeccenter@gmail.com

Check Also

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามและรับฟังผลการประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายการบริหารการศึกษา

นายไกรเสริม โตท …