Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการชับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ.

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการชับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ การบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ.

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการชับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล สังกัด สพฐ. ระหว่าง วันที่ 15 – 19 กันยายน 2562 ณ โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลซึ่งควบคุมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะอย่างเหมาะสม และให้เห็นถึงศักยภาพ สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสรงศวามรู้ ความเข้าใจงานที่ปฏิบัติสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ สามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานและเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา : Wasan Kunnula
ถ่ายภาพ : Wasan Kunnula

About wasan kunnula

Check Also

มาตราการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

    ผ …