Breaking News
Home / หนังสือราชการ / เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

  1. ว 6822 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  2. ว 6824 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  3. 6826 นิติกรปฏิบัติการ
  4. ว 6827 นักวิเคราะห์นโบายและแผนปฏิบัติการ
  5. ว 6828 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  6. ว 6829 วิศกรโยธาปฏิบัติการ
  7. ว 6830 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About wasan kunnula

Check Also

บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

ประถมศึกษา มัธย …