Breaking News
Home / หนังสือราชการ / การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 – 2561) ลูกจ้างประจำ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561

ว 2571
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

About กผอ. สพร.

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3609 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชะลองบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด>& …