Home / wasan kunnula

wasan kunnula

สพร. จัดประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลังในภาพรวม สพฐ.

การประชุมคณะทำงานบริหารอัตรากำลังในภาพรวมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเเกรนด์ ทาวเวอร์อิน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำน …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 742 เรื่องซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

04009/ว 742 เรื่องซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน  

Read More »

สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดันภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบนโยบาย และแน …

Read More »

ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว 860, 861 เรื่องการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 และกรณีตกหล่นหรืออื่น ๆ)

ว 860 แจ้ง สพท.และ สศศ 861 แจ้งโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก หมายเหตุ : สำหรับบัญชีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สพฐ. จะส่งถึง สพท. สศศ. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกโดยตรง

Read More »

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

1.แจ้ง ศธจ. ว830 ลว.11ก.พ.63 2.แจ้ง สศศ. 831 ลว.11ก.พ.63 3.แจ้ง สพท. ว832ลว.11ก.พ.63 4.มติ ก.ค.ศ. 728 ลว. 26 พ.ย. 62 5.รายละเอียดการคัดเลือก ว 8-62 .pdf 6.รายละเอียดการคัดเลือก ว8-62.zip ดาวน์โหลด

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 758 เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ด่วนที่สุด ว 758 ลว 5 ก.พ.63 หมายเหตุ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สพฐ. จะส่งถึง สพท. และ สศศ. โดยตรง

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ.

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ เชี่ยวชาญ. 63 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ทรงคุณวุฒิ 63

Read More »

ด่วนมาก ว 7621,ว 7622 เรื่อง การจัดทำข้อมูลเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่)

ว 7621 แจ้ง สพท.,สศศ ว 7622 แจ้ง รร.ที่เป็นหน่วยเบิก

Read More »

ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศอาชีวศึกษา

Read More »

การรับเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2) สังกัด สพม. เขต30

04009/ว 7554

Read More »