Breaking News
Home / obeccenter@gmail.com

obeccenter@gmail.com

สพร. จัดประชุมเตรียมการคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สพร. จัดประชุมเตรียมการคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูต …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 4264, 4265 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)

การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะฯ

Read More »

ศธ 0201.4/12337 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ สพฐ. หนังสือสำนักงานปลัด ศธ. ประกาศ ศธ.ตำแ …

Read More »

ศธ 04119/ว2339 รับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค.(2) สังกัด สพป.ยาลา เขต 1

รับย้าย/รับโอนข้าราชการครู

Read More »

ศธ 0201.4/10990 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม และเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน (ภาค ก) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำ …

Read More »

ที่ ศธ 0201.4/10945 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัครตำหน่งประเภทบริหารระดับต้น (ทุกเขต) …

Read More »