Home / คุ่มือพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน

คุ่มือพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน

คู่มือพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

1. หลักสูตร 2. คู่มือกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ 3. คู่มือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4. คู่มือสัมฤทธิผลฯ 5. MEM  

Read More »