Home / CLUSTER

CLUSTER

การกระจายอำนาจแบบ “CLUSTER”

*************************************************

           สพฐ. มีจุดเน้นในการที่จะพัฒนาผู้เรียน พัฒนาครู ตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพในการจัดการศึกษา แต่การดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายและจุดเน้น ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่พอสมควรอันสืบเนื่องจากข้อจำกัดในการส่งเสริมและสนับสนุน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

       เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องการให้บริหารการศึกษาโดยเน้นความมีเอกภาพเชิงนโยบายแต่หลากหลายการปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดให้มีการกระจายอำนาจไปสู่คณะกรรมการ สพท. และสถานศึกษา เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดบทบาทการบริหารจัดการโดย สพฐ. ในส่วนกลาง แต่เพิ่มอำนาจให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ดังนั้นจึงควรจะต้องมีการจัดตั้งเขตตรวจราชการ สพฐ. ให้เป็นหน่วยงานรองรับการกระจายอำนาจที่สอดคล้อง กับการบริหารงานเชิงบูรณาการกลุ่มจังหวัด นำนโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคส่วนการศึกษาในกลุ่มจังหวัดและภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

       การจัดตั้งเขตตรวจราชการ สพฐ.โดยในครั้งแรกนั้น ได้มีกำหนดให้จัดตั้ง เขตตรวจราชการทั้งหมด 19 เขตตรวจ แต่ในปัจจุบันได้กำหนดให้เพิ่ม เขตตรวจราชการการศึกษาพิเศษ ขึ้นมาเพิ่มเติม ทำให้ในปัจจุบันทำให้มีเขตตรวจราชการ ทั้งหมด 20 เขตตรวจเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รองรับการมอบภารกิจของ สพฐ.ในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการศึกษาระดับชาติไปสู่การปฏิบัติร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จะเป็นการแก้ปัญหาการบริหารงานของหน่วยงาน ที่มีขนาดใหญ่มากของ สพฐ. สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของชาติ

 

     

ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง

  • สำนักงานที่ตั้ง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6

เขตตรวจราชการประจำภาค

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ