Home / CLUSTER

CLUSTER

*************************************************

ศูนย์ประสานงานส่วนกลาง

  • สำนักงานที่ตั้ง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6

เขตตรวจราชการประจำภาค

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Powered by moviekillers.com