Latest Articles

รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน

รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. รายงานการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน อ่านฉบับเต็ม บทคัดย่อ              ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารงานบุคคล เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน..
ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก

ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Full Text ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก ดร. นิตยาพร กินบุญ นางนงนุช..
ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Human Resource Information System (HRIS) การบูรณาการศาสตร์วิทยบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายออนไลน์ ที่เกิดการประสาน การเข้าถึงและสะดวกใช้ ในการบริหารงานบุคคลอย่างบูรณาการ เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บ..
ไทยแลนด์ 4.0

ไทยแลนด์ 4.0

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0 Development Strategy for Management towards Transition 21st..
การพัฒนาการศึกษา 4.0 6R12C3E

การพัฒนาการศึกษา 4.0 6R12C3E

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6R12C3E พรชัย เจดามาน นิตยาพร กินบุญและไพฑูรย์ พิมดี ยุทธศาสตร์การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21: ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีนัยสำคัญ..

human resource information system

รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน

รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. รายงานการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาอย่างยั่งยืน อ่านฉบับเต็ม บทคัดย่อ              ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารงานบุคคล เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน..

human resource information system