การจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่าน : นโยบายและผู้นําเชิงกลยุทธ์ของการจัดการศึกษายุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

บทคัดย่อ: การจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านในนโยบายและผู้นําเชิงกลยุทธ์ของการจัดการศึกษายุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน เป็นการสังเคราะห์เอกสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการระดมสมองกับ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยด้านนนโยบายเป็นกลไกในการพัฒนาการส่งเสริมและปลูกฝังแนวความคิดให้กับพลเมืองและเยาวชนของชาติ เป็นตัวแปรสําคัญของสมรรถนะการ จัดการเรียนการสอน และทักษะความรู้ ทักษะการจัดการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และด้านนผู้นําเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบสําคัญที่สนับสนุนให้เกิดเป้าหมายร่วมกันและสร้างคุณค่าให้กับองค์กรการศึกษา คือ ผู้นํากลยุทธ์ขององค์กร ผู้นําโครงสร้างองค์กร ผู้นําระบบการปฏิบัติงาน ผู้นําบุคลากร ผู้นําด้านนทักษะ ผู้นําต่อรูปแบบการบริหารจัดการ ผู้นําในการสร้างค่านิยมร่วม
คําสําคัญ: การจัดการศึกษา, นโยบายและผู้นําเชิงกลยุทธ์อย่างยั่งยืน, การจัดการศึกษายุค 4.0, ศตวรรษที่ 21

Abstract: Educational management for the transition to Education 4.0 in the 21 century needs appropriate policies and strategic leaders in order to sustain education. The data in this study came from document analysis and brain storming among the directors of primary and secondary educational service areas under the Office of the Basic Education Commission. Policy is a mechanics to drive educational management for the transition to Education 4.0 in the 21st century. Cultivating ideas to citizen and youth is a key variable of teaching and learning. Teachers demands skills in knowing, managing and designing their teaching. Strategic leaders are persons who encourage shared goals and values among subordinate educational personnel. The types of strategic leaders include strategic leaders, organizational structure leaders, practical system leaders, personnel leaders, skills leaders, management leaders, and creating shared values leaders.st
Keywords: Educational management, policies and strategic leaders, education 4.0, 21st Century

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.There are no comments

Add yours