EDU_DEV_6R12C3E-0

การพัฒนาการศึกษา 4.0 6R12C3E

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6R12C3E

พรชัย เจดามาน นิตยาพร กินบุญและไพฑูรย์ พิมดี

ยุทธศาสตร์การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21: ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีนัยสำคัญ

สภาวการณ์ของบริบทการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 กับไทยแลน 4.0 ที่มีผลกระทบในการบริหารและจัดการที่สำคัญ ได้แก่

1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก Global Trend”

พลวัตการเปลี่ยนแปลงจากการก้าวผ่านของศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในประเด็นหลัก 3 กระแส ได้แก่ (1) กระแสการเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษแห่งอเมริกา (American Century) สู่ศตวรรษแห่งเอเชีย (Asian Century) (2) กระแสการเปลี่ยนจากยุคแห่งความมั่งคั่งสู่ยุคสุดโต่งทั้งธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ธุรกิจและการศึกษา (Changing Century of wealth from generation to generation, the natural, social, cultural, political extremists, business and education) และ (3) กระแสการเริ่มเปลี่ยนแกนอำนาจจากภาครัฐและเอกชนสู่ภาคประชาชน (Citizen Centric Governance) หรือประชาภิบาล ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีผลกระทบและนัยสำคัญต่อการบริหารจัดการทั้งในภาคส่วนของแรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค (Regional Forces) และบริบทประเด็นภายในประเทศไทย (Local Issues) กอปร ยุทธศาสตร์ของประเทศ(Country Strategy) เพื่อการจัดการที่มีสมรรถนะและคุณภาพ

2. แรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาค Regional Forces”

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆของโลกมากขึ้นโดยกรอบความร่วมมือที่มีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมาก คือ การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และการรวมกลุ่มของเอเชียตะวันออก (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP)

3.  ประเด็นภายในประเทศไทย Local Issues”

ยุทธศาสตร์ของประเทศ(Country Strategy) ที่เป็นประเด็นปัญหาภายในที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องของความเหลื่อมล้ำ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง วิกฤตด้านความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงทางครัวเรือน และเรื่องทิศทางยุทธศาสตร์ ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแช่งขันของประเทศ(Growth & Competitiveness) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม (Inclusive Growth) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Balanced Development & Public Administration Growth)

แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการบริหารจัดการในด้านคุณภาพของระบบการบริหารงาน การเข้าถึงและเท่าเทียม ประสิทธิภาพและการปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 กับไทยแลน 4.0 เป็นยุทธศาสตร์ฐานความรู้ (Knowledge-based Economic) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) การใช้และต่อยอดองค์ความรู้ การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science, Technology, Innovation) คือ ผลลัพธ์ของระบบการจัดการ (Management Output) ทั้งการเข้าถึง (Access) ความเท่าเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ตอบโจทย์การก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Relevancy)

 1. การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) จากเดิมแต่ละคนมีสถานะเป็นแค่พลเมืองไทย สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพลเมืองโลก (Global- Thai) ซึ่งคือความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคม เครือข่ายของประชาคม และการปลุกจิตสำนึกต่อตนเองและประชาคม
 2. การปรับเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) จากการเน้นสร้างคนเพื่อป้อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ (People for Growth) เพื่อตอบโจทย์สังคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวสู่การเน้นของการสร้างความเติบโตเพื่อรองรับการสร้างและปลดปล่อยพันธนาการ ศักยภาพ สมรรถนะ ประสิทธิภาพ คุณภาพและความยั่งยืนของผู้คนในสังคม (Growth for People Sustainable) ที่เกิดการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถ  (Enablement) ของเชื่อมั่นในการพัฒนา การเสริมสร้างภาวะผู้นำ (Leaderships) และการเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment)
 3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shifted) จากการพยายามเอาชนะธรรมชาติ (Controlling Nature) มาเป็นการอยู่รวมกับธรรมชาติ (Living with Nature) การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบูรณาการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและสมดุล
 4. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (Transformation of Cultural) จากการเป็นสังคมที่คนมุ่งมั่นแข่งขันต้องการเอาชนะผู้อื่น (Competition-driven Cultural) มาเป็นการทำงานร่วมกันในลักษณะการเกื้อกูลและแบ่งปัน (Collaborative Cultural) มีความเมตตาดำเนินชีวิตในความ เอื้ออาทรต่อกัน
 5. การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่โลกที่หนึ่ง (First World Nation) จากที่มองแต่การมุ่งไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (Development Country) ซึ่งให้ความสำคัญแต่มิติเศรษฐกิจมาเป็นการคำนึงถึงประเด็นด้านสังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะการสร้างเกียรติภูมิในความเป็นชาติ (Dignity of Nation) มีจิตสำนึก จิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่า ที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา “6R12C3E” เพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0

รูปภาพที่ 1 แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนา “6R12C3E” เพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0

 1. การอ่าน “Reading”เป็นการอ่านแล้วเข้าใจ สรุปความได้ รู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และออกความเห็นอย่างมีเหตุผล และนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงสร้างสรรค์
 2. การเขียน “wRiting” เป็นความชัดเจนของการเขียนที่เลือกใช้คำมีความหมายเด่นชัด อ่านเข้าใจ ไม่คลุมเครือ ถูกต้อง เหมาะสมกับกาลเทศะ กะทัดรัด เร้าความสนใจ สร้างความประทับใจ
 3. วิทยาศาสตร์ “Relation Science” เป็นความเข้าใจและสามารถนำเอาแนวคิด หลักการ ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ สามารถใช้กระบวนการเพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจ และทำความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าในความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. คณิตศาสตร์ “aRithmetic” เป็นสิ่งที่ต้องการพัฒนาในการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (Effective Problem Solvers)
 5. เทคโนโลยีและนวัตกรรม “Relation Technology & Innovation” เป็นการทำงานโดยการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ในลักษณะของกระบวนการ (Process) เป็นการใช้อย่างเป็นระบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติและแก้ปัญหา ผลผลิต (Product) เป็นผลมาจากการใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี และการผสมของกระบวนการและผลผลิต (Process & Product)
 6. คุณภาพ “Relation Quality” เป็นการสร้างคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญของการบริหารจัดการในองค์กรที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง
 7. การคิดวิเคราะห์ “Critical Thinking” เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์ เรื่องราว หรือเนื้อหาต่างๆว่าประกอบด้วยอะไร มีความสำคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุเป็นผลและเป็นอย่างนั้นอาศัยหลักการของอะไร
 8. ความคิดสร้างสรรค์ “Creativity” เป็นความคิด แนวทาง และทัศนคติใหม่ๆ รวมทั้งความเข้าใจและการมองปัญหาในรูปแบบใหม่
 9. พลังสร้างสรรค์ “Creative Tension” เป็นการใช้ความพยายามทำให้สำเร็จจากช่องว่างระหว่างความจริงในปัจจุบันกับสิ่งที่คาดหวังที่อาจจะมีอุปสรรค์กับวิสัยทัศน์ซึ่งสามารถเปลี่ยนอุปสรรค์ให้เป็นแหล่งของพลังสร้างสรรค์หรือที่เรียกว่าแรงตึงของความคิดสร้างสรรค์ (Holding Creative Tension) แรงตึงของความคิดสร้างสรรค์จะเป็นศูนย์กลางของความรอบรู้
 10. การคิดเชิงรุก “Critical Proactively” เป็นการทำงานที่มีเป้าหมายสู่อนาคต การวางแผนและการทำงานเชิงรุกต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร หรือประสบการณ์ และเน้นพันธกิจที่ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว คุ้มค่าและมีคุณภาพ
 11. การสื่อสาร “Communication” เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสารและข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทั้ง ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ
 12. การร่วมมือ “Collaboration” เป็นการทำงานร่วมกับคนอื่นในทางต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน จากการช่วยเหลือซึ่งกัน ด้วยความเต็มใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน
 13. การเกื้อกูลและแบ่งปัน “Collaborative Cultural” เป็นความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่
 14. สมรรถนะ “Competency” เป็นคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานที่ตนรับผิดชอบให้สูงกว่า หรือเหนือกว่าเกณฑ์/เป้าหมายที่กำหนดไว้
 15. การเชื่อมโยง “Connecting” เป็นกระบวนการแสดงความต่อเนื่อง
 16. การยึดมั่น “Composition” เป็นความมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายๆ และสอดคล้องกับความต้องการ
 17. การกำกับและติดตาม “Controlling” เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
 18. การใช้ทรัพยากรที่คุ่มค่า “Cost Effectiveness” เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด
 19. การเสริมสร้างพลังอำนาจ “Empowerment” เป็นการสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีความสำคัญในการปรับกระบวนการทำงานเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลและนำพาตนเอง กลุ่มและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
 20. ประสิทธิภาพ “Efficiency” เป็นความสามารถทำงานให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นการบรรลุความสำเร็จในรูปแบบของภารกิจ เป้าหมาย นโยบาย หรือวัตถุประสงค์
 21. การประเมินผล “Evaluation” เป็นการนำเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวัดรวมกับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ

สรุป กลไกของประสิทธิภาพ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศ Paradigm Shifted และสร้างผู้นำ(Leaderships) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และขยายผลจุดสว่างด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลอมรวมสู่พลังสร้างสรรค์ การยกระดับคุณภาพและสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและขยายการเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.There are no comments

Add yours