Development_Effective_of_Personnel_Management

การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

อ่านฉบับเต็ม

การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นโครงสร้าง องค์ประกอบ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงระบบที่เกิดดุลยภาพ  ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนกาาร การปฎิบัติงาน การกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในมิติเชิงนโยบาย มิติความสามารถ มิติบุคลากร มิติการบริหารจัดการ มิติการพัฒนาและการปฏิบัติการ มิติบูณาการยุทธศาสตริ์การพัฒนา ภายใต้กรอบ : Area – Function – Participation – Personnel,base

มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคล
3) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ บริหารงานบุคคล HRIS และวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง การเกลี่ยอัตรากำลัง
4) เพื่อศึกษาผลสำเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล

ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานและการ ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม รวม 243 คน การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม แบบศึกษา สู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ค่า F-test  การ วิเคราะห์การทดถอยแบบพหุคูณ เชิงคุณภาพ ใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า อาศัยแนวทางวิเคราะห์ ได้แก่ การลดทอนข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การตีความ นำไปสู่บทสรุป

ผลการวิจัยพบว่า :

1. สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและระดับสภาพปัญหากับ ความคิดเห็นของกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันโดยประเด็นความต้องการได้แก่ การบริหารงานบุคล การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากร และการสรรหาบรรจุแต่งตั้งครู
2. ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารงานบุคคล มี 8 ด้าน คือ (1) หลักการ กระบวนการ ศูนย์เครือข่าย การประสานงาน การสร้างสรรค์งาน การก ากับดูแล ติดตาม (2) ภาวะผู้นำ แหล่งองค์ ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3) ความมีเอกภาพและความเข้าใจ (4) การแบ่งปันทรัพยากรและการ ส่งเสริมสนับสนุน (5) การท างานเป็นทีม (6) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (7) ความรับผิดชอบ (8) กลยุทธ์ความยั่งยืน ส่วนระดับความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและระดับความเหมาะสม กับความคิดเห็นของกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
3.ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล HRIS มี 5 ขั้น คือ การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบฐานข้อมูล การนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ใหม่ การประเมินผลระบบฐานข้อมูล การ ปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูล และการวางแผนอัตรากำลังครู มีความสอดคล้องกับความต้องการของ สถานศึกษา ส่วนการเกลี่ยอัตรากำลังด้านจำนวนครูเกษียณสายการสอนที่ครบเกษียณใน 8 ปี (พ.ศ. 2559- 2566) โดยปี พ.ศ. 2562 มีครูเกษียณมากที่สุด ด้านความต้องการครูที่ทดแทนอัตราเกษียณ แยกตามสาขาวิชา (1-4) ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ตามลำดับ 4. ผลสำเร็จการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับผลสำเร็จกับความคิดเห็นของกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน

อ่านฉบับเต็ม

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.There are no comments

Add yours