ข้อมูลพื้นฐาน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

         การปฏิรูปทางการศึกษาได้มีการกำหนดแนวทางการศึกษาแบบบูรณาการเป็น “สามห่วงโซ่คุณภาพ” โดยมีจุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพเป็นหลักสำคัญ ใน 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 “การพัฒนาหลักสูตร” องค์ประกอบที่ 2 “การจัดการเรียนรู้” และองค์ประกอบที่ 3 “การวัดผลและประเมินผลทางการเรียนรู้” เป็นแนวทางสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่เป็นกลไก และการผลักดันขับเคลื่อนให้การศึกษาประสบผลสำเร็จ สามารถหลอมรวมคุณภาพผ่านกิจกรรมแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งกระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาภายใต้ประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 คือ การเป็นจุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง พอเพียงและยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างการวิจัยและ การพัฒนาการศึกษา การผนึกกำลังภายใต้แนวคิดประชารัฐ การวิจัยพัฒนาบุคลากรการศึกษา และผู้เรียนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการรู้จักเติมเต็ม พอเพียง แบ่งปัน รับผิดชอบและให้คุณค่า การหาความรู้อย่างต่อเนื่อง การมีคุณธรรม วัฒนธรรมาภิบาลเพื่อเป็นเกราะคุ้มกัน และการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21

       ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างสลับซับซ้อน จึงทำให้องค์กรหรือหน่วยงานที่สามารถช่วงชิงความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ดีกว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ได้มาเกิดจากความรวดเร็ว (Speed) ในการตอบสนองความต้องการและการมีนวัตกรรม (Innovation) ของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง ความสามารถในการลดต้นทุนให้ต่ำ (Low Cost) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) การมีบุคลากรที่มีทักษะในการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จเหล่านี้ ล้วนเกิดจากความรู้และทักษะที่มีอยู่ในตัวบุคลากรขององค์กรทั้งสิ้น ซึ่งในบรรดาทรัพยากรการบริหาร อันประกอบด้วย 6Ms ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) การจัดการ (Management) ตลาด (Market) และเวลา (Time) เป็นที่ยอมรับกันอย่างสากลว่า “คน’’ เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการบริหาร เพราะว่าคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ายิ่งและสามารถสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหรือหน่วยงานได้ ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตาม จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากขาดความพร้อมปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ (Quality) และมีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) พฤติกรรม (Behavior) และความสามารถที่เหมาะเจาะกับลักษณะงาน มีทัศนคติที่ดีและความรักผูกพันต่อกัน (Engagement) ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ รวมทั้ง ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) คุณลักษณะเหล่านี้ เป็นสมบัติของทรัพยากรมนุษย์ที่ก่อให้เกิดสมรรถนะ (Competency) ขีดระดับความสามารถที่โดดเด่น

       การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน เป็นการรายงานด้วยระบบออนไลน์และโปรแกรมของบริหารงานบุคคลเพื่อการอำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข่าวสาร ด้วยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่จะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารและองค์กรหรือหน่วยงาน มีความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (7 นโยบายเฉพาะ) ข้อ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายต่างๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลที่จำเป็น สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารด้วยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่มีความครอบคลุมเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ DLTV, DLIT, TEPE Online รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมบริหารงานบุคคล ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารระดับสูง และบุคคลทั่วไปมีความมั่นใจในการนำข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในกลุ่มข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มบุคคลทั่วไป ทั้งในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับหน่วยงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา และเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตลอดจน ให้ส่วนราชการสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

        ข้อมูลของบุคลากรเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การวางแผนกำลังคน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ อีกมากมาย ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างระบบสารสนเทศขึ้นเพื่อผลิตฐานข้อมูลไว้คอยสนับสนุนการบริหารจัดการ เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บ (Maintain) และวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร เป็นบัญชีรายชื่อบุคลากร ประวัติ ทักษะ และขีดความสามารถของบุคลากร ระบบสารสนเทศ เป็นการจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน การจัดการ และการตัดสินใจ และการจัดทำระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่ดี จำเป็นที่จะต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ดี ซึ่งการจัดทำระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์สำคัญได้แก่ การให้มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างเป็นระบบ การให้เกิดความสะดวกในการค้นหาและเรียกกลับมาใช้ประโยชน์ในอนาคต

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.