หนังสือ

ทิศทางและกระบวนทัศน์ของการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ทิศทางและกระบวนทัศน์ของการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Perspective and Paradigm Shift of Educational Research for Sustainable Local Development ทิศทางและกระบวนทัศน์ของการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน..
คู่มือและหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0  ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

คู่มือและหลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศกัยภาพการบริหารงานบุคคล 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.เปิดอ่าน Ebook คลิก เปิดแบบ PDF คลิก ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา..
ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Human Resource Information System (HRIS) การบูรณาการศาสตร์วิทยบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายออนไลน์ ที่เกิดการประสาน การเข้าถึงและสะดวกใช้ ในการบริหารงานบุคคลอย่างบูรณาการ เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บ..
ไทยแลนด์ 4.0

ไทยแลนด์ 4.0

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0 Development Strategy for Management towards Transition 21st..
การพัฒนาการศึกษา 4.0 6R12C3E

การพัฒนาการศึกษา 4.0 6R12C3E

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6R12C3E พรชัย เจดามาน นิตยาพร กินบุญและไพฑูรย์ พิมดี ยุทธศาสตร์การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21: ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีนัยสำคัญ..

บทความ

ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.ภาวะผู้นำในยุค 4.0 ในศตวรรษที่ 21 ในการพัฒนาและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้น ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนา ตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค ยึดวัฒนธรรมาภิบาลบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมาย ผู้นําในศตวรรษที่..

ปัญหาการทำงานวิจัยของไทย

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.“…รายงานวิจัย 5บทก็เหมือนขายส้มตำ ตำเสร็จยังไม่ชิมว่ารสได้ที่แล้วยังก็ยกทั้งครกและสากให้คนซื้อตักกินเอง ไม่แยกครก แยกจาน…” ปัญหาการทำงานวิจัยของไทย ที่สังเกตเห็นมี 6 ประการ คือ 1) แยกไม่ออกว่า..
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.บทนำ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึง แนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลางของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา  การบริหารประเทศ   โดยเฉพาะการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกในยุคโลกาภิวัฒน์  เพื่อนำมาซึ่งความเจริญเป็นสิ่งที่ทุกสังคมปรารถนา..
ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก

ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Full Text ไขรหัสโมเดลคณิตศาสตร์ 4.0: ศตวรรษที่ 21 กับภาพอนาคตแนวโน้มของพลังงานโลก ดร. นิตยาพร กินบุญ นางนงนุช..
ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Human Resource Information System (HRIS) การบูรณาการศาสตร์วิทยบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายออนไลน์ ที่เกิดการประสาน การเข้าถึงและสะดวกใช้ ในการบริหารงานบุคคลอย่างบูรณาการ เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อเก็บ..